//
you're reading...
ඇස ගිය තැන්, උගත් පාඩම් හා ප්‍රතිසන්ධාන කොමිෂන් සභා වාර්තාව සදහා සිහළ බොදු පිළිතුරක්, දෙමළ ජාතිවාදය ද පරාජය කරමු, දෙමළ බෙදුම්වාදී දේශපාලනයේ කාටත් නොවැටහෙන තුප්පහිකම, බලවේගය විශේෂ පුවත් (Balawegaya Special News), විශේෂාංග, LTTE terrorist organization self-claimed as the sole representative

What all Sri Lankans have to do on August 17 To Protect the RATA, DEYA and SAMAYA is To decide between the following two alternatives

What all Sri Lankans have to do on August 17 To Protect the RATA, DEYA and SAMAYA is To decide between the following two alternative

Sinhala Article Links:මෙම අගනා ලිපිය සිංහල භාෂාවෙන් කියවීමට මෙතන ක්ලික් කරන්න

Dr. Sudath Gunasekara President Senior Citizen Movement Mahanuwara

08-08-2015

 Option  1   Option  2
 1 An Undivided country (One Country) Sri Lanka From Point Pedro in the North to Devundara in the South and Madakalapuwa in the East to Puttalama in the West with the Lion flag eternally vibrating in the air               sudath1  1 A Divided country ( Three Countries
Eelam, Kalisthan and Sri Lanka  EELAM1/3rd Land area of the Island in the North and
North East for Tamils (5% popu: of the country)
with 2/3rd  the coastal belt from Puttalam
via- Jaffna-Trinco to Kataragama, that will be
annexed to the Tamil Nadu very soon and
become a part of India subsequently.Kalisthan1/6th  of the Island in South East for
Muslims (2% pop) andMalayanadu1/6th  of the Island in the HILL COUNTRY
for Indian Tamils (3% pop) (Handing over
of this land had already begun two months
ago by vote hunting Ranil and Kiriella)1/3rd  of the country in the South West  for,
90 % of the total population of the Island,
Sinhalese, Tamils and Muslims with less
than 1/3rd  the coastal belt  that would be
annexed to  North & East (EELAM) and
later to India

(This will mark the end of the 2500 year
glorious Sinhaldveepa or Sri Lanka )

 2 One Nation ( Sri Lankan), Strong Government and Political Stability  3 A Unitary State  4 Independent, Sovereign and Free Country5 Country with a Non aligned Foreign policy6 Country without LTTE, without war, without Land mines and bomb blasts, without death bodies at every door step and with peace & prosperity all over the country shenali250732 Three Nations Sri Lankan ,Tamil and Muslim,
weak Government and Political Instability                            3 A Federal State where they will be killing each
other at perpetual communal wars4 A Subservient vassal state of the
West and India5 Country with a Foreign Policy aligned to the West6 A country with LTTE resurrected, war renewed,
with land mines  and Time bombs, with deaths
and moaning at each & every house all over the country
7 A country with Buddhist Temples and religious Monuments such as Dagabas like Ruwanweliseya and Monuments like Samadhi Pilimaya, Avukana, and Galviharaya and Sri Dalada Maligawa, Sri Pada along with Hindu Kovils, Muslim Mosques and Churches8 A Government that gives priority to the Village and Villagers and the poor and with pride of place to Apekamata 7A country with Tami Kovilas and Muslim Mosques all over the country and a country without Buddhist Temple and without Dagabas like Ruwanweliseya and Monuments like Samadhi Pilimaya, Avukana, and Galviraya, Sri Dalada Maligawa and Sripada.8 Government that ignores the Village  and Villagers and gives priority to the City and the Rich and  Enthrone Paragetikama
9 A Patriotic, Charismatic and Smart Populist Peoples Leader and the choice of the  Mahasangha as well A Leader admired by Hundreds of thousands in Defeat and invited to take over the reins of the nation again in one  voice  10 A Strong Leader with a towering personality and stature like a Roaring Lion who can withstand any challenge and all External Pressure and who does not  bow down before foreign intimidation and who will defend this Country to his last breadth even before the MARA  9 An Unpatriotic, Uninspiring, Desperate and a Dead figure head  who is not a leader at all and who has lost 29 elections in succession who will enter the Guineas Record as

  1. A) The First PM appointed without a majority in Parliament in the whole Democratic world
  2. b) A Party leader who lost elections for the 30th time but still clinging on to power

 

10 A weakling who will give in to all external pressure and meekly submit to the West and India like a sheep and who will Run away in crisis and destroy this country by selling it to the Tamils, Muslims and the west to remain in power

11 Desapremi Abhimanawath Jatika Rajayak 11 Parageti, Nivata saha Vijatika Rajayak
 12  To protect the Motherland  12 To destroy the Motherland
13 A Legitimate Prime Minister of the People 13 An illegitimate Prime Minister installed by conspiracy
 14 Immediate results  14 Results in 5 years( 60 months as he promises
15 A Leader born to save the Motherland, Sinhala Nation and Sambuddha Sasanaya Diyasena  and War Hero of Patriotic Sri Lakan masses 15 A Man born to destroy the Motherland Sinhala Nation and Sambuddha Sasanaya
If your choice is above  then Vote  forMahinda Rajapaksa (Modern Dutugemunu)by voting * UPFA   *Mahinda Topping the list at Kurunegala & the whole country If your choice is above then vote forRu-nil WickramasinhaBy voting UNP
 *His supporters all over And elect Mahinda as Prime Minister with 125      seats minimum  To make him Prime Minister with Tamil and Muslim votes
Please rememberSri Lanka will never get a leader like this for                        another 500 years   to save our Motherland & Sambuddha Sasana  Ranil -Don Juan Dharmapala of Kotte reborn as people say.
 The destiny of this nation is entirely in your Hands. This is your last Chance to save the Motherland
You Vote UPFA, Mahinda and his supporters on   17 of August 2015 You save this  Country and bring prosperity to all!EVERY VOTE CAST AGAISNT MAHINDA IS          A VOTE AGAINST THE COUNTRY

This slideshow requires JavaScript.

You Vote UNP, Runil and his cohorts On 17 of August 2015You Bring nemesis to this Country and yourself         EVERY VOTE CAST FOR RANIL  IS          A VOTE AGAINST THE COUNTRY

About ජාතික බෞද්ධ බලවේගය

Ayubowan! The National Buddhist Authority (NBA) a well developed organizations which were officially battle against the Rascals who are in local society and who were engage as an international persons for poverty alleviation as a cover for proselytizing activity. We may put our advanced heritage presser which our ancestor did upon the peoples who dealing with converting our peoples for any other faith and Abuse (Insulting Speech) of our culture and the moral of Buddhist main concepts. We are secretly finding the necessary static data and also exploring entrench area and giving an “ON THE SPOT” action without thinking difficulty or danger that must be rise within sound of whom think that converting to their faith is fundamental right in our “Dhrama Dveepa”. Regarding need ness of the case we will report in writing with dates, place name or persons involved and all cases of abuse or illegal activities in the name of a religion or faith and first and last attempted to convert persons in Sri-Lanka to Buddhist organizations, temple, nearest Police Station, Grama Niladari and other local authority as well as presidency level. National Buddhist Authority eager to call upon all Sinhalese Buddhist organizations(International too) to join hands in a Endeavour to defeat the proselytizing efforts of sponsored evangelical and other NGO organizations and thereby to guard the Sinhalese Buddhist culture and tradition for posterity, Relating to their fantasy book,Fantasy Story David did killed the philistine champion who named as Goliath, then all of us too cannot fail. NOTE: This cite is not aimed at or against Christians Or Muslims or Any Other faith Holders.This site is aimed against Christians,Muslim or who ever seek or want to convert Buddhist to Christianity or Muslim or other goodish doctrine. We Buddhist refer to them as "missionaries." We Buddhist respect Christians or Muslim or other followers who maintain the doctrines of their belief, but we do not accept anyone's "right" to proselytize.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

Different countries have visited this site

Free counters!
%d bloggers like this: