//
you're reading...
උගත් පාඩම් හා ප්‍රතිසන්ධාන කොමිෂන් සභා වාර්තාව සදහා සිහළ බොදු පිළිතුරක්, කොටි තර්ජන නිසා බිෂොප් පදවිය අත්හැරීම, කොටි බල වඩන පුජකයෝ, කොටි හිතවාදී විශ්වවිද්‍යාලය, ත්‍රිවිද හමුදාවට පොලිසියට පහරදෙන්නේ ශාන්තුවර්යෝද නැත්නම් අන්තවදින්ද ?, දෙමළ ජාතිවාදය ද පරාජය කරමු, දෙමළ බෙදුම්වාදී දේශපාලනයේ කාටත් නොවැටහෙන තුප්පහිකම, දේශ පාලකයෝ සැමවිට එක දෙක කරන්නේ ඇයි? Why do politicians often exaggerate ?, Human Rights Organizations or Activists are NOT above the LAW, LTTE terrorist organization self-claimed as the sole representative

Why TNA’s Sambanthan should never be considered as Leader of the Opposition Posted on April 6th, 2015

Why TNA’s Sambanthan should never be considered as Leader of the Opposition
Posted on April 6th, 2015

Shenali D Waduge

Consequent to 9/11 the US declared a war on terror and countries were told ‘you are either with us or against us’. The LTTE foreign brains quickly came up with an unregistered alliance putting together Tamil political parties under an umbrella name Tamil National Alliance with representatives selected by LTTE and Prabakaran. That was how TNA came into being on 22 October 2001 months before the Norwegian brokered ceasefire agreement of February 2002. 5000 LTTE ‘volunteers’ rigged the elections to enable TNA to enter Parliament in 2004 winning 22 seats (TNA even took oaths in front of Prabakaran) enabling LTTE appointed TNA to carry out propaganda locally and internationally misusing parliamentary privileges.

TNA-LTTE one and the same

sampanthanprabha01

TNA Leader Sampanthan with Prabakaran and Tamilselvan

sampanthanprabha02

In 2003 TNA leader Sampanthan with LTTE’s Anton Balasingham and Tamilselvan

sampanthanprabha03

LTTE flag – LTTE’s Tamilselvan at head table, TNA leader Sampanthan and present ITAK leader Mavai Senathirajah

sampanthanprabha04

Sambanthan holds poster claiming ‘Stop Genocide Against Tamils” (can such a person be an Opposition Leader?)

 • Both TNA and LTTE are seeking the same objectives.
 • TNA manifestos/speeches have never condemned LTTE atrocities or demanded the release of Tamil civilians kept as human shields/hostages
 • TNA in 2001 declared in its manifesto that LTTE was the ‘sole Tamil national entity’ and the ‘sole representative of the Tamil people’ and LTTE had the right to negotiate on behalf of the Tamil people.
 • TNA in 2004 repeated same in its manifesto
 • The EU Election Observation Mission Chief John Cushnahan in his EU report on 17 June 2004 clearly established LTTE-TNA links “Firstly, the LTTE intended that no other rival Tamil party (or Tamil candidate from the mainstream political alliances) to the TNA would be able to claim to represent Tamil interests. A chilling message to this effect was sent early in the campaign when a UNP candidate and an EPDP activist were murdered. Incidents such as this seriously restricted the right of the parties other than the TNA to campaign freely in the Northern and Eastern Districts. During the 2004 elections, the major incidents of violence was perpetrated by the LTTE, whereas at the earlier elections; the primary source of the violence (although not all), were the two largest political parties.”
 • TNA is linked to and associates with the UNSC Resolution 1373 banned LTTE fronts – TGTE / GTF/BTF and a host of others operating from overseas. TNA are regular attendees to these functions and guest speakers funded by the Tamil Diaspora.
 • http://www.nation.lk/edition/news-features/item/34841-the-un-investigative-panel-must-probe-tna-ltte-links.html
 • http://www.dailynews.lk/?q=features/sri-lanka-accountability-investigate-ltte-tna-nexus

It is anyone’s guess as to why successive governments including the former failed to investigate or in the least openly declare TNA as representing the LTTE.

Having said that it now emerges that the TNA leader R Sambanthan is claiming a stake as Opposition Leader making merry of the disunity that prevails inside Parliament.

This takes us back to 1977 when A Amirthalingam of the TULF (formed in 1972) became the Opposition Leader from 1977 until 1983 with 18 seats to their credit.

The United National Party (UNP) with 141 out of 168 parliamentary seats routed the Sri Lanka Freedon Party (SLFP) that won only eight seats.

It was only because JR Jayawardena introduced the 6th amendment and with it the requirement for all Parliamentarians to take an oath of allegiance that the TULF walked out refusing to take the pledge including Anandasangaree who was as a result subsequently barred from practicing as a lawyer.

“no person shall directly or indirectly, in or outside Sri Lanka, support, espouse, promote, finance, encourage or advocate the establishment of a separate within the territory of Sri Lanka”.

The argument against Sambanthan’s selection as Opposition Leader draws upon the abuse and misuse that the TULF Leader Amirthalingam initiated as Opposition Leader.

LTTE were first declared ‘our boys’ by him, he represented the Vaddukoddai (Constituency that he first contested from in 1952) ideology being a founder member of the Federal Party or rather Confederal/Federation party that plotted to use unemployed Tamil youth to deliver what the old cronies were dreaming about. Eventually he was gunned down by the very boys he wanted to rule over inside his own home in 1989.

LTTE-TULF links are also noteworthy

http://tamilnation.co/ltte/98rohan.htm

 • TULF youth wing members Uma Maheswaran and Urmila Kandiah both joined LTTE
 • Amirthalingam as leader of the Opposition even provided letters of reference to LTTE on government stationary
 • TULF Chavakachcheri MP V N Navaratnam openly supported LTTE and he introduced influential and wealthy Tamils living overseas to LTTE leaders.
 • TULF propaganda helped LTTE by branding Sri Lanka guilty of discrimination and perpetrating genocide.
 • By 1983 LTTE-TULF were already collecting funds from the overseas Tamil community. The first such public organization to collect funds was formed in 1978 through the Tamil Coordinating Committee in the UK to which Amirthalingam went on a world tour to campaign for misusing his title of Opposition Leader.

In 1977 a person who wanted to secede and create a separate state became the Opposition Leader. The damage he did openly and clandestinely is phenomenal. He used his position to internationalize his cause it was only in 1981 that the UNP presented a no-confidence motion against him. It was only Cyril Mathew who had the spine to criticize Amirthalingam inside Parliament. Though it must be said that it was Amirthalingam and Sivasithamparan who escorted Sirima Bandaranaike out of the chamber when her civic rights were taken away from her by JR Jayawardena. It was these same two that the LTTE shot at with Amirthaligam dying and Sivasithamparan miraculously surviving and Mrs. B had said ‘thank god no Sinhalese had done it’.

Sambanthan by virtue of links to the same organization that Amirthalingam clandestinely developed cannot be considered for this important post at this juncture wherein it is no exaggeration to say that Eelam has turned out to be an exercise that has geopolitical implications and interests of everyone other than Tamil Hindus or the tags being used.

It is for these reasons that the Speaker must take stock of how the post of Opposition Leader under Amirthalingam was used to promote separatist ideology, raise funds and carry out international propaganda campaigns abusing parliamentary privileges is likely to be repeated if Sambanthan is made Opposition Leader far more than how he currently misuses it being an MP.

Shenali D Waduge

About ජාතික බෞද්ධ බලවේගය

Ayubowan! The National Buddhist Authority (NBA) a well developed organizations which were officially battle against the Rascals who are in local society and who were engage as an international persons for poverty alleviation as a cover for proselytizing activity. We may put our advanced heritage presser which our ancestor did upon the peoples who dealing with converting our peoples for any other faith and Abuse (Insulting Speech) of our culture and the moral of Buddhist main concepts. We are secretly finding the necessary static data and also exploring entrench area and giving an “ON THE SPOT” action without thinking difficulty or danger that must be rise within sound of whom think that converting to their faith is fundamental right in our “Dhrama Dveepa”. Regarding need ness of the case we will report in writing with dates, place name or persons involved and all cases of abuse or illegal activities in the name of a religion or faith and first and last attempted to convert persons in Sri-Lanka to Buddhist organizations, temple, nearest Police Station, Grama Niladari and other local authority as well as presidency level. National Buddhist Authority eager to call upon all Sinhalese Buddhist organizations(International too) to join hands in a Endeavour to defeat the proselytizing efforts of sponsored evangelical and other NGO organizations and thereby to guard the Sinhalese Buddhist culture and tradition for posterity, Relating to their fantasy book,Fantasy Story David did killed the philistine champion who named as Goliath, then all of us too cannot fail. NOTE: This cite is not aimed at or against Christians Or Muslims or Any Other faith Holders.This site is aimed against Christians,Muslim or who ever seek or want to convert Buddhist to Christianity or Muslim or other goodish doctrine. We Buddhist refer to them as "missionaries." We Buddhist respect Christians or Muslim or other followers who maintain the doctrines of their belief, but we do not accept anyone's "right" to proselytize.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

Different countries have visited this site

Free counters!
%d bloggers like this: