//

මොවුන් හොරුන්ය දේශනා කරනන්නම් නොව. අපි විසින් උපදෙසනයක් ඇති කොට මොවුන් සමා

This category contains 1 post

මොවුන් හොරුන්ය දේශනා කරනන්නම් නොව. අපි විසින් උපදෙසනයක් ඇති කොට මොවුන් සමාජයෙන් පහකළ යුතුවේ -කෙන්යා ජනාධිපතිතුමන්

Why some African governments are clamping down on churches-

මොවුන් හොරුන්ය දේශනා කරනන්නම් නොව.  අපි විසින් උපදෙසනයක් ඇති කොට මොවුන් සමාජයෙන් පහකළ යුතුවේ -කෙන්යා ජනාධිපතිතුමන්

Advertisements

Categories

Different countries have visited this site

Free counters!
Advertisements