//

History

This category contains 20 posts

ඉතිහාසයේ වැඩිම පුරාවිද්‍යා සාක්‍ෂි තොගයක්‌ ඉබ්බන්කටුවෙන් සොයා ගැනේ

ඉතිහාසයේ වැඩිම පුරාවිද්‍යා සාක්‍ෂි තොගයක්‌
ඉබ්බන්කටුවෙන් සොයා ගැනේ

සීගිරිය – සරත් එරමිනිගම්මන

දශක තුනකට පසු දඹුල්ල ඉබ්බන්කටුව මහා ශිලා සුසානයේ සිදු කළ කැණීම්වලදී මෙතෙක්‌ එකම ස්‌ථානයකින් හමුවූ වැඩිම සොහොන් ගර්භ බරණි හා මුට්‌ටි ඉබ්බන්කටුව සුසානයෙන් හමුවූ බව මධ්‍යම සංස්‌කෘතික අරමුදල සඳහන් කරයි.

මධ්‍යම සංස්‌කෘතික අරමුදලේ අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් මහාචාර්ය ප්‍රිශාන්ත ගුණවර්ධන මහතාගේ මගපෙන්වීම යටතේ මධ්‍යම සංස්‌කෘතික අරමුදලේ දඹුල්ල කළමනාකරු අජිත් ජයසුන්දර මහතා යටතේ මෙම කැණීම් කටයුතු සිදු කෙරේ.

දැනට සිදු කර ඇති කැණීම්වලදී සොහොන් ගර්භ 40 ක්‌ පමණ ද, බරණි හා මුට්‌ටි 20 ක්‌ පමණ ද මතුකරගෙන ඇත. මෙම බරණි හා මුට්‌ටි පශ්චාත් විශ්ලේෂණ කටයුතු සඳහා රසායනාගාර පරීක්‍ෂණවලට යොමු කිරීමට නියමිතය.

මෙගලිතික යුගයේදී මානවයා යකඩ භාවිත කිරීමට පටන්ගෙන ඇති බව විද්වතුන් කරන ප්‍රකාශය සනාථ කෙරෙන බරණියක තිබී යකඩ කැබලි ද කැණීම්වලදී සොයාගෙන ඇත.

මීට පෙර මෙම සුසානයේ කැණීම් සිදුකර ඇත්තේ 1982 වසරේදීය. එම කැණීම්වලදී ප්‍රථම වරට සොහොන් ගර්භ 19 ක්‌ සොයා ගැනුණු අතර සිදුකළ කාබන් 14 පරීක්‍ෂණවලදී ඒවා වසර 2500 කට වඩා පැරණි මෙගලිතික යුගයට අයත් බවට විද්වතුන් අනාවරණය කරන ලදී.

කැණීම්වලින් පසු මෙම සුසානයට විශේෂ ආරක්‍ෂාවක්‌ද සපයා ඇත. මෙහි කැණීම් කටයුතු තවදුරටත් සිදු කෙරෙමින් පවතී.

Did a historical Jesus exist?

source:

 Did a historical Jesus exist?

by Jim Walker

originated: 12 June 1997 / additions: 22 Apr. 2011

Amazingly, the question of an actual historical Jesus rarely confronts the religious believer. The power of faith has so forcefully driven the minds of most believers, and even apologetic scholars, that the question of reliable evidence gets obscured by tradition, religious subterfuge, and outrageous claims. The following gives a brief outlook about the claims of a historical Jesus and why the evidence the Christians present us cannot serve as justification for reliable evidence for a historical Jesus.

ALL CLAIMS OF JESUS DERIVE FROM HEARSAY ACCOUNTS

No one has the slightest physical evidence to support a historical Jesus; no artifacts, dwelling, works of carpentry, or self-written manuscripts. All claims about Jesus derive from writings of other people. There occurs no contemporary Roman record that shows Pontius Pilate executing a man named Jesus. Devastating to historians, there occurs not a single contemporary writing that mentions Jesus. All documents about Jesus came well after the life of the alleged Jesus from either: unknown authors, people who had never met an earthly Jesus, or from fraudulent, mythical or allegorical writings. Although one can argue that many of these writings come from fraud or interpolations, I will use the information and dates to show that even if these sources did not come from interpolations, they could still not serve as reliable evidence for a historical Jesus, simply because all sources about Jesus derive from hearsay accounts.

Hearsay means information derived from other people rather than on a witness’ own knowledge.

Courts of law do not generally allow hearsay as testimony, and nor does honest modern scholarship. Hearsay does not provide good evidence, and therefore, we should dismiss it.

If you do not understand this, imagine yourself confronted with a charge for a crime which you know you did not commit. You feel confident that no one can prove guilt because you know that there exists no evidence whatsoever for the charge against you. Now imagine that you stand present in a court of law that allows hearsay as evidence. When the prosecution presents its case, everyone who takes the stand against you claims that you committed the crime, not as a witness themselves, but solely because they claim other people said so. None of these other people, mind you, ever show up in court, nor can anyone find them.

Hearsay does not work as evidence because we have no way of knowing whether the person lied, or simply based his or her information on wrongful belief or bias. We know from history about witchcraft trials and kangaroo courts that hearsay provides neither reliable nor fair statements of evidence. We know that mythology can arise out of no good information whatsoever. We live in a world where many people believe in demons, UFOs, ghosts, or monsters, and an innumerable number of fantasies believed as fact taken from nothing but belief and hearsay. It derives from these reasons why hearsay cannot serves as good evidence, and the same reasoning must go against the claims of a historical Jesus or any other historical person.

Authors of ancient history today, of course, can only write from indirect observation in a time far removed from their aim. But a valid historian’s own writing gets cited with sources that trace to the subject themselves, or to eyewitnesses and artifacts. For example, a historian today who writes about the life of George Washington, of course, can not serve as an eyewitness, but he can provide citations to documents which give personal or eyewitness accounts. None of the historians about Jesus give reliable sources to eyewitnesses, therefore all we have remains as hearsay.

THE BIBLE GOSPELS

The most “authoritative” accounts of a historical Jesus come from the four canonical Gospels of the Bible. Note that these Gospels did not come into the Bible as original and authoritative from the authors themselves, but rather from the influence of early church fathers, especially the most influential of them all: Irenaeus of Lyon who lived in the middle of the second century. Many heretical gospels existed by that time, but Irenaeus considered only some of them for mystical reasons. He claimed only four in number; according to Romer, “like the four zones of the world, the four winds, the four divisions of man’s estate, and the four forms of the first living creatures– the lion of Mark, the calf of Luke, the man of Matthew, the eagle of John (see Against the Heresies). The four gospels then became Church cannon for the orthodox faith. Most of the other claimed gospel writings were burned, destroyed, or lost.” [Romer]

Elaine Pagels writes: “Although the gospels of the New Testament– like those discovered at Nag Hammadi– are attributed to Jesus’ followers, no one knows who actually wrote any of them.” [Pagels, 1995]

Not only do we not know who wrote them, consider that none of the Gospels existed during the alleged life of Jesus, nor do the unknown authors make the claim to have met an earthly Jesus. Add to this that none of the original gospel manuscripts exist; we only have copies of copies.

The consensus of many biblical historians put the dating of the earliest Gospel, that of Mark, at sometime after 70 C.E., and the last Gospel, John after 90 C.E. [Pagels, 1995; Helms]. This would make it some 40 years after the alleged crucifixion of Jesus that we have any Gospel writings that mention him! Elaine Pagels writes that “the first Christian gospel was probably written during the last year of the war, or the year it ended. Where it was written and by whom we do not know; the work is anonymous, although tradition attributes it to Mark…” [Pagels, 1995]

The traditional Church has portrayed the authors as the apostles Mark, Luke, Matthew, & John, but scholars know from critical textural research that there simply occurs no evidence that the gospel authors could have served as the apostles described in the Gospel stories. Yet even today, we hear priests and ministers describing these authors as the actual disciples of Christ. Many Bibles still continue to label the stories as “The Gospel according to St. Matthew,” “St. Mark,” “St. Luke,” St. John.” No apostle would have announced his own sainthood before the Church’s establishment of sainthood. But one need not refer to scholars to determine the lack of evidence for authorship. As an experiment, imagine the Gospels without their titles. See if you can find out from the texts who wrote them; try to find their names.

Even if the texts supported the notion that the apostles wrote them, consider the low life expectancy of humans in the first century. According to the religious scholar, J.D. Crossan, “the life expectancy of Jewish males in the Jewish state was then twenty-nine years.” [Crossan] Some people think this age appears deceptive because of the high infant mortally rates at birth. However, at birth the inhabitants of the Roman Empire had an even lower life expectancy of around twenty-five years. [source] According to Ulpian, a Roman jurist of the early third century C.E., the average life expectancy at birth came even lower to around twenty-one. [Potter] Of course these ages represent averages and some people lived after the age of 30, but how many? According to the historian Richard Carrier: “We have reason to believe that only 4% of the population at any given time was over 50 years old; over age 70, less than 2%. And that is under normal circumstances. But the Gospels were written after two very devastating abnormal events: the Jewish War and the Neronian Persecution, both of which would have, combined, greatly reduced the life expectancy of exactly those people who were eye-witnesses to the teachings of Jesus. And it just so happens that these sorts of people are curiously missing from the historical record precisely when the Gospels began to be circulated.” [Carrier] Even if they lived to those unlikely ages, consider the mental and physical toll (especially during the 1st century) which would have likely reduced their memory and capability to write. Moreover, those small percentages of people who lived past 50 years were usually wealthy people (aristocrats, politicians, land and slave owners, etc.). However, the Gospels suggest that the followers of Jesus lived poorly, and this would further reduce the chances for a long life span. Although the New Testament does not provide the ages of the disciples, most Christians think their ages came to around 20-30 years old. Jesus’ birth would have to have occurred before Herod’s death at 4 B.C.E. So if Jesus’ birth occurred in the year 4 B.C.E., that would put the age of the disciples, at the time of the writing of the first gospel, at around age 60-70 and the last gospel at around age 90-100! Based on just life expectancies alone, that would make the probability unlikely they lived during the writing of the first gospel, and extremely unlikely any of them lived during the writing of the last gospel (and I have used only the most conservative numbers).

The gospel of Mark describes the first written Bible gospel. And although Mark appears deceptively after the Matthew gospel, the gospel of Mark got written at least a generation before Matthew. From its own words, one can deduce that the author of Mark had neither heard Jesus nor served as his personal follower. Whoever wrote the gospel simply accepted the story of Jesus without question and wrote a crude an ungrammatical account of the popular story at the time. Historians tell us of the three Synoptic Gospels (Matthew, Mark, Luke), Mark served as the common element between Matthew and Luke and provided the main source for both of them. Of Mark’s 666* verses, some 600 appear in Matthew, some 300 in Luke. According to Randel Helms, the author of Mark, stands at least a third remove from Jesus and more likely at the fourth remove. [Helms]

* Most Bibles show 678 verses for Mark, not 666, but many Biblical scholars think the last 12 verses came later from interpolation. The earliest manuscripts and other ancient sources do not have Mark 16: 9-20. Moreover the text style does not match and the transition between verse 8 and 9 appears awkward. Even some of today’s Bibles such as the NIV exclude the last 12 verses.

The author of Matthew had obviously gotten his information from Mark’s gospel and used them for his own needs. He fashioned his narrative to appeal to Jewish tradition and Scripture. He improved the grammar of Mark’s Gospel, corrected what he felt theologically important, and heightened the miracles and magic.

The author of Luke admits himself as an interpreter of earlier material and not an eyewitness (Luke 1:1-4). Many scholars think the author of Luke lived as a gentile, or at the very least, a Hellenized Jew. Many modern scholars think that the Gospel of Matthew and Luke came from the Mark gospel and a hypothetical document called “Q” .(German Quelle, which means “source”). [Helms; Wilson] . However, since we have no manuscript from Q, no one could possibly determine its author or where or how he got his information or the date of its authorship. Moreover, some scholars challenge its existence and those who do think that Q existed have problems explaining it. Again we get faced with unreliable methodology and obscure sources.

John, the last appearing Bible Gospel, presents us with long theological discourses from Jesus and could not possibly have come as literal words from a historical Jesus. The Gospel of John disagrees with events described in Mark, Matthew, and Luke. Moreover the unknown author(s) of this gospel wrote it in Greek near the end of the first century, and according to Bishop Shelby Spong, the book “carried within it a very obvious reference to the death of John Zebedee (John 21:23).” [Spong]

Please understand that the stories themselves cannot serve as examples of eyewitness accounts since they came as products of the minds of the unknown authors, and not from the characters themselves. The Gospels describe narrative stories, written almost virtually in the third person. People who wish to portray themselves as eyewitnesses will write in the first person, not in the third person. Moreover, many of the passages attributed to Jesus could only have come from the invention of its authors. For example, many of the statements of Jesus claim to have come from him while allegedly alone. If so, who heard him? It becomes even more marked when the evangelists report about what Jesus thought. To whom did Jesus confide his thoughts? Clearly, the Gospels employ techniques that fictional writers use. In any case the Gospels can only serve, at best, as hearsay, and at worst, as fictional, mythological, or falsified stories.

OTHER NEW TESTAMENT WRITINGS

Even in antiquity people like Origen and Eusebius raised doubts about the authenticity of other books in the New Testament such as Hebrews, James, John 2 & 3, Peter 2, Jude, and Revelation. Martin Luther rejected the Epistle of James calling it worthless and an “epistle of straw” and questioned Jude, Hebrews and the Apocalypse in Revelation. Nevertheless, all New Testament writings came well after the alleged death of Jesus from unknown authors (with the possible exception of Paul, although still after the alleged death).

Epistles of Paul: Paul’s biblical letters (epistles) serve as the oldest surviving Christian texts, written probably around 60 C.E. Most scholars have little reason to doubt that Paul wrote some of them himself. Of the thirteen epistles, bible scholars think he wrote only eight of them, and even here, there occurs interpolations. Not a single instance in any of Paul’s writings claims that he ever meets or sees an earthly Jesus, nor does Paul give any reference to Jesus’ life on earth (except for a few well known interpolations). Therefore, all accounts about a Jesus could only have come from other believers or his imagination. Hearsay.

Epistle to the Galatians: In this letter Paul describes a meeting with Peter and James, the Lord’s brother (Gal: 1:18-20). The problem here involves the meaning of “Lord’s brother.” Some scholars think this means the biological brother of the Lord while others think it means brother in a communal spiritual sense, as all Christians are the Lord’s brothers and sisters. Note, never does any epistle refer to the brother of Jesus. In all cases, Paul uses the word “Lord,” consistent with the spiritual sense. In any case, even if this phrase did mean a biological brother, Paul could not have known that James had a brother. At best he could only have believed it because his information could only have come from another person, most likely James himself. That makes this letter hearsay.

Epistle of James: Although the epistle identifies a James as the letter writer, but which James? Many claim him as the gospel disciple but the gospels mention several different James. Which one? Or maybe this James has nothing to do with any of the gospel James. Perhaps this writer comes from any one of innumerable James outside the gospels. James served as a common name in the first centuries and Biblical scholars simply have no way to tell who this James refers to. More to the point, the Epistle of James mentions Jesus only once as an introduction to his belief. Nowhere does the epistle reference a historical Jesus and this alone eliminates it from an historical account. [1]

Epistles of John: Scholars tell us the epistles of John, the Gospel of John, and Revelation appear so different in style and content that they could hardly have the same author. Some suggest that these writings of John come from the work of a group of scholars in Asia Minor who followed a “John” or they came from the work of church fathers who aimed to further the interests of the Church. Or they could have simply come from people also named John (a very common name). No one knows. Also note that nowhere in the body of the three epistles of “John” does it mention a John. In any case, the epistles of John say nothing about seeing an earthly Jesus. Not only do we not know who wrote these epistles, they can only serve as hearsay accounts. [2]

Epistles of Peter: Many scholars question the authorship of Peter of the epistles. Even within the first epistle, it says in 5:12 that Silvanus wrote it. Most scholars consider the second epistle as unreliable or an outright forgery (for some examples, see the introduction to 2 Peter in the full edition of The New Jerusalem Bible, 1985). The unknown authors of the epistles of Peter wrote long after the life of the traditional Peter. Moreover, Peter lived (if he ever lived at all) as an ignorant and illiterate peasant (even Acts 4:13 attests to this). In short, no one has any way of determining whether the epistles of Peter come from fraud, an author claiming himself to know what Peter said (hearsay), or from someone trying to further the aims of the Church. Encyclopedias usually describe a tradition that Saint Peter wrote them. However, whenever you see the word “tradition” it refers to a belief passed down within a society. In other words: hearsay. [3], [4]

Epistle of Jude: Even early Christians argued about its authenticity. It quotes an apocryphal book called Enoch as if it represented authorized Scripture. Biblical scholars do not think it possible for the alleged disciple Jude to have written it because whoever wrote it had to have written it during a period when the churches had long existed. Like the other alleged disciples, Jude would have lived as an illiterate peasant and unable to write (much less in Greek) but the author of Jude wrote in fluent high quality Greek.

Of the remaining books and letters in the Bible, there occurs no other stretched claims or eyewitness accounts for a historical Jesus and needs no mention of them here for this deliberation.

As for the existence of original New Testament documents, none exist. No book of the New Testament survives in the original autograph copy. What we have then come from copies, and copies of copies, of questionable originals (if the stories came piecemeal over time, as it appears it has, then there may never have existed an original). The earliest copies we have came more than a century later than the autographs, and these exist on fragments of papyrus. [Pritchard; Graham] According to Hugh Schonfield, “It would be impossible to find any manuscript of the New Testament older than the late third century, and we actually have copies from the fourth and fifth. [Schonfield]

LYING FOR THE CHURCH

The editing and formation of the Bible came from members of the early Christian Church. Since the fathers of the Church possessed the scriptoria and determined what would appear in the Bible, there occurred plenty of opportunity and motive to change, modify, or create texts that might bolster the position of the Church or the members of the Church themselves.

The orthodox Church also fought against competing Christian cults. Irenaeus, who determined the inclusion of the four (now canonical) gospels, wrote his infamous book, “Against the Heresies.” According to Romer, “Irenaeus’ great book not only became the yardstick of major heresies and their refutations, the starting-point of later inquisitions, but simply by saying what Christianity was not it also, in a curious inverted way, became a definition of the orthodox faith.” [Romer] If a Jesus did exist, perhaps eyewitness writings got burnt along with them because of their heretical nature. We will never know.

In attempting to salvage the Bible the respected revisionist and scholar, Bruce Metzger has written extensively on the problems of the New Testament. In his book, “The Text of the New Testament– Its Transmission, Corruption and Restoration, Metzger addresses: Errors arising from faulty eyesight; Errors arising from faulty hearing; Errors of the mind; Errors of judgment; Clearing up historical and geographical difficulties; and Alterations made because of doctrinal considerations. [Metzger]

The Church had such power over people, that to question the Church could result in death. Regardless of what the Church claimed, most people simply believed what their priests told them.

In letter LII To Nepotian, Jerome writes about his teacher, Gregory of Nazianzus when he asked him to explain a phrase in Luke, Nazianzus evaded his request by saying “I will tell you about it in church, and there, when all the people applaud me, you will be forced against your will to know what you do not know at all. For, if you alone remain silent, every one will put you down for a fool.” Jerome responds with, “There is nothing so easy as by sheer volubility to deceive a common crowd or an uneducated congregation.”

In the 5th century, John Chrysostom in his “Treatise on the Priesthood, Book 1,” wrote, “And often it is necessary to deceive, and to do the greatest benefits by means of this device, whereas he who has gone by a straight course has done great mischief to the person whom he has not deceived.”

Ignatius Loyola of the 16th century wrote in his Spiritual Exercises: “To be right in everything, we ought always to hold that the white which I see, is black, if the Hierarchical Church so decides it.”

Martin Luther opined: “What harm would it do, if a man told a good strong lie for the sake of the good and for the Christian church … a lie out of necessity, a useful lie, a helpful lie, such lies would not be against God, he would accept them.”

With such admission to accepting lies, the burning of heretical texts, Bible errors and alterations, how could any honest scholar take any book from the New Testament as absolute, much less using extraneous texts that support a Church’s intransigent and biased position, as reliable evidence?

GNOSTIC GOSPELS

In 1945, an Arab made an archeological discovery in Upper Egypt of several ancient papyrus books. They have since referred to it as The Nag Hammadi texts. They contained fifty-two heretical books written in Coptic script which include gospels of Thomas, Philip, James, John, Thomas, and many others. Archeologists have dated them at around 350-400 C.E. They represent copies from previous copies. None of the original texts exist and scholars argue about a possible date of the originals. Some of them think that they can hardly have dates later than 120-150 C.E. Others have put it closer to 140 C.E. [Pagels, 1979]

Other Gnostic gospels such as the Gospel of Judas, found near the Egyptian site of the Nag Hammadi texts, shows a diverse pattern of story telling, always a mark of myth. The Judas gospel tells of Judas Iscariot as Jesus’ most loyal disciple, just opposite that of the canonical gospel stories. Note that the text does not claim that Judas Iscariot wrote it. The Judas gospel, a copy written in Coptic, dates to around the third-to fourth-century. The original Greek version probably dates to between 130 and 170 C.E., around the same time as the Nag Hammadi texts. Irenaeus first mentions this gospel in Adversus Haereses (Against Heresies) written around 180 C.E., so we know that this represented a heretical gospel.

Since these Gnostic texts could only have its unknown authors writing well after the alleged life of Jesus, they cannot serve as historical evidence of Jesus anymore than the canonical versions. Again, we only have “heretical” hearsay.

NON-CHRISTIAN SOURCES

Virtually all other claims of Jesus come from sources outside of Christian writings. Devastating to the claims of Christians, however, comes from the fact that all of these accounts come from authors who lived after the alleged life of Jesus. Since they did not live during the time of the hypothetical Jesus, none of their accounts serve as eyewitness evidence.

Josephus Flavius, the Jewish historian, lived as the earliest non-Christian who mentions a Jesus. Although many scholars think that Josephus’ short accounts of Jesus (in Antiquities) came from interpolations perpetrated by a later Church father (most likely, Eusebius), Josephus’ birth in 37 C.E. (well after the alleged crucifixion of Jesus), puts him out of range of an eyewitness account. Moreover, he wrote Antiquities in 93 C.E., after the first gospels got written! Therefore, even if his accounts about Jesus came from his hand, his information could only serve as hearsay.

Pliny the Younger (born: 62 C.E.) His letter about the Christians only shows that he got his information from Christian believers themselves. Regardless, his birth date puts him out of range as an eyewitness account.

Tacitus, the Roman historian’s birth year at 64 C.E., puts him well after the alleged life of Jesus. He gives a brief mention of a “Christus” in his Annals (Book XV, Sec. 44), which he wrote around 109 C.E. He gives no source for his material. Although many have disputed the authenticity of Tacitus’ mention of Jesus, the very fact that his birth happened after the alleged Jesus and wrote the Annals during the formation of Christianity, shows that his writing can only provide us with hearsay accounts.

Suetonius, a Roman historian, born in 69 C.E., mentions a “Chrestus,” a common name. Apologists assume that “Chrestus” means “Christ” (a disputable claim). But even if Seutonius had meant “Christ,” it still says nothing about an earthly Jesus. Just like all the others, Suetonius’ birth occurred well after the purported Jesus. Again, only hearsay.

Talmud: Amazingly some Christians use brief portions of the Talmud, (a collection of Jewish civil a religious law, including commentaries on the Torah), as evidence for Jesus. They claim that Yeshu in the Talmud refers to Jesus. However, this Yeshu, according to scholars depicts a disciple of Jehoshua Ben-Perachia at least a century before the alleged Christian Jesus or it may refer to Yeshu ben Pandera, a teacher of the 2nd centuy CE. Regardless of how one interprets this, the Palestinian Talmud didn’t come into existence until the 3rd and 5th century C.E., and the Babylonian Talmud between the 3rd and 6th century C.E., at least two centuries after the alleged crucifixion. At best it can only serve as a controversial Christian or Jewish legend; it cannot possibly serve as evidence for a historical Jesus.

Christian apologists mostly use the above sources for their “evidence” of Jesus because they believe they represent the best outside sources. All other sources (Christian and non-Christian) come from even less reliable sources, some of which include: Mara Bar-Serapion (circa 73 C.E.), Ignatius (50 – 98? C.E.), Polycarp (69 – 155 C.E.), Clement of Rome (? – circa 160 C.E.), Justin Martyr (100 – 165 C.E.), Lucian (circa 125 – 180 C.E.), Tertullian (160 – ? C.E.), Clement of Alexandria (? – 215 C.E.), Origen (185 – 232 C.E.), Hippolytus (? – 236 C.E.), and Cyprian (? – 254 C.E.). As you can see, all these people lived well after the alleged death of Jesus. Not one of them provides an eyewitness account, all of them simply spout hearsay.

As you can see, apologist Christians embarrass themselves when they unwittingly or deceptively violate the rules of historiography by using after-the-event writings as evidence for the event itself. Not one of these writers gives a source or backs up his claims with evidential material about Jesus. Although we can provide numerous reasons why the Christian and non-Christian sources prove spurious, and argue endlessly about them, we can cut to the chase by simply determining the dates of the documents and the birth dates of the authors. It doesn’t matter what these people wrote about Jesus, an author who writes after the alleged happening and gives no detectable sources for his material can only give example of hearsay. All of these anachronistic writings about Jesus could easily have come from the beliefs and stories from Christian believers themselves. And as we know from myth, superstition, and faith, beliefs do not require facts or evidence for their propagation and circulation. Thus we have only beliefs about Jesus’ existence, and nothing more.

FAKES, FRAUDS, AND FICTIONS

Because the religious mind relies on belief and faith, the religious person can inherit a dependence on any information that supports a belief and that includes fraudulent stories, rumors, unreliable data, and fictions, without the need to check sources, or to investigate the reliability of the information. Although hundreds of fraudulent claims exist for the artifacts of Jesus, I will present only three examples which seem to have a life of their own and have spread through the religious community and especially on internet discussion groups.

The Shroud of Turin

Many faithful people believe the shroud represents the actual burial cloth of Jesus where they claim the image on the cloth represents an actual ‘photographic’ image left behind by the crucified body.

The first mention of the shroud comes from a treatise (written or dictated) by Geoffroi de Charny in 1356 and who claims to have owned the cloth (see The Book of Chivalry of Geoffroi De Charny). Later, in the 16th century, it suddenly appeared in a cathedral in Turin, Italy. (Note that thousands of claimed Jesus relics appeared in cathedrals throughout Europe, including the wood from the cross, chalices, blood of Jesus, etc. These artifacts proved popular and served as a prosperous commercial device which filled the money coffers of the churches.) [See The Family Jewels for some examples.]

Sadly, many people of faith believe that there actually exists scientific evidence to support their beliefs in the shroud’s authenticity. Considering how the Shroud’s apologists use the words, “science,” “fact,” and “authentic,” without actual scientific justification, and even include pseudo-scientists (without mentioning the ‘pseudo’) to testify to their conclusions, it should not come to any surprise why a faithful person would not question their information or their motives. Television specials have also appeared that purport the authenticity of the shroud. Science, however, does not operate though television specials who have a commercial interest and have no qualms about deceiving the public.

Experts around the world consider the 14-foot-long linen sheet, which has remained in a cathedral in Turin since 1578, a forgery because of carbon-dating tests performed in 1988. Three different independent radiocarbon dating laboratories in Zurich, Oxford and the University of Arizona yielded a date range of 1260-1390 C.E. (consistent with the time period of Charny’s claimed ownership). Joe Zias of Hebrew University of Jerusalem calls the shroud indisputably a fake. “Not only is it a forgery, but it’s a bad forgery.” The shroud actually depicts a man whose front measures 2 inches taller than his back and whose elongated hands and arms would indicate that he had the affliction of gigantism if he actually lived. (Also read Joe Nickell’s, Inquest On The Shroud Of Turin: Latest Scientific Findings)

Walter C. McCrone, et al, (see Judgment Day for the Shroud of Turin) discovered red ochre (a pigment found in earth and widely used in Italy during the Middle Ages) on the cloth which formed the body image and vermilion paint, made from mercuric sulphide, used to represent blood. The actual scientific findings reveal the shroud as a 14th century painting, not a two-thousand year-old cloth with Christ’s image. Revealingly, no Biblical scholar or scientist (with any credibility), cites the shroud of Turin as evidence for a historical Jesus.

The Burial box of James

Even many credible theologians bought this fraud, hook-line-and-sinker. The Nov./Dec. 2002, issue of Biblical Archaeology Review magazine announced a “world exclusive!” article about evidence of Jesus written in stone, claiming that they found the actual ossuary of “James, Brother of Jesus” in Jerusalem. This story exploded on the news and appeared widely on television and newspapers around the world.

Interestingly, they announced the find as the “earliest historical reference of Jesus yet found.” Since they claimed the inscribing on the box occurred around 70 C.E., that agrees with everything claimed by this thesis (that no contemporary evidence exists for Jesus). Even if the box script proved authentic, it would not provide evidence for Jesus simply because no one knew who wrote the script or why. It would only show the first indirect mention of a Jesus and it could not serve as contemporary evidence simply because it didn’t come into existence until long after the alleged death of Jesus.

The claim for authenticity of the burial box of James, however, proved particularly embarrassing for the Biblical Archaeology Review and for those who believed them without question. Just a few months later, archaeologists determined the inscription as a forgery (and an obvious one at that) and they found the perpetrator and had him arrested (see ‘Jesus box’ exposed as fake and A fake? James Ossuary dealer arrested, suspected of forgery).

Regrettably, the news about the fraud never matched the euphoria of the numerous stories of the find and many people today still believe the story as true.

Letters of Pontius Pilate

This would appear hilarious if not for the tragic results that can occur from believing in fiction: many faithful (especially on the internet) have a strong belief that Pontius Pilate actually wrote letters to Seneca in Rome where he mentions Jesus and his reported healing miracles.

Considering the lack of investigational temper of the religious mind, it might prove interesting to the critical reader that the main source for the letters of Pilate come from W. P. Crozier’s 1928 book titled, “Letters of Pontius Pilate: Written During His Governorship of Judea to His Friend Seneca in Rome.” The book cites Crozier as the editor as if he represented a scholar who edited Pilate’s letters. Well, from the title, it certainly seems to indicate that Pilate wrote some letters doesn’t it? However, unbeknownst or ignored by the uncritical faithful, this book represents Crozier’s first novel, a fictionalized account of what he thought Pilate would have written.

During the first publication, no one believed this novel represented fact and reviews of the day reveal it as a work of fiction.

Crozier, a newspaper editor, went to Oxford University and retained an interest in Latin, Greek and the Bible. He wrote this novel as if it represented the actual letters of Pilate. Of course no scholar would cite this as evidence because no letters exist of Pilate to Seneca, and Seneca never mentions Jesus in any of his writings.

The belief in Pilate’s letters represents one of the more amusing fad beliefs in evidential Jesus, however, it also reveals just how myths, fakes, and fictions can leak into religious thought. Hundreds of years from now, Crozier’s fictionalized account may very well end up just as ‘reliable’ as the gospels.

WHAT ABOUT WRITINGS DURING THE LIFE OF JESUS?

What appears most revealing of all, comes not from what people later wrote about Jesus but what people did not write about him. Consider that not a single historian, philosopher, scribe or follower who lived before or during the alleged time of Jesus ever mentions him!

If, indeed, the Gospels portray a historical look at the life of Jesus, then the one feature that stands out prominently within the stories shows that people claimed to know Jesus far and wide, not only by a great multitude of followers but by the great priests, the Roman governor Pilate, and Herod who claims that he had heard “of the fame of Jesus” (Matt 14:1)”. One need only read Matt: 4:25 where it claims that “there followed him [Jesus] great multitudes of people from Galilee, and from Decapolis, and from Jerusalem, and from Judea, and from beyond Jordan.The gospels mention, countless times, the great multitude that followed Jesus and crowds of people who congregated to hear him. So crowded had some of these gatherings grown, that Luke 12:1 alleges that an “innumerable multitude of people… trode one upon another.” Luke 5:15 says that there grew “a fame abroad of him: and great multitudes came together to hear…” The persecution of Jesus in Jerusalem drew so much attention that all the chief priests and scribes, including the high priest Caiaphas, not only knew about him but helped in his alleged crucifixion. (see Matt 21:15-23, 26:3, Luke 19:47, 23:13). The multitude of people thought of Jesus, not only as a teacher and a miracle healer, but a prophet (see Matt:14:5).

So here we have the gospels portraying Jesus as famous far and wide, a prophet and healer, with great multitudes of people who knew about him, including the greatest Jewish high priests and the Roman authorities of the area, and not one person records his existence during his lifetime? If the poor, the rich, the rulers, the highest priests, and the scribes knew about Jesus, who would not have heard of him?

Then we have a particular astronomical event that would have attracted the attention of anyone interested in the “heavens.” According to Luke 23:44-45, there occurred “about the sixth hour, and there was darkness over all the earth until the ninth hour, and the sun was darkened, and the veil of the temple was rent in the midst.” Yet not a single mention of such a three hour ecliptic event got recorded by anyone, including the astronomers and astrologers, anywhere in the world, including Pliny the Elder and Seneca who both recorded eclipses from other dates. Note also that, for obvious reasons, solar eclipses can’t occur during a full moon (passovers always occur during full moons), Nor does a single contemporary person write about the earthquake described in Matthew 27:51-54 where the earth shook, rocks ripped apart (rent), and graves opened.

Matthew 2 describes Herod and all of Jerusalem as troubled by the worship of the infant Jesus. Herod then had all of the children of Bethlehem slain. If such extraordinary infanticides of this magnitude had occurred, why didn’t anyone write about it?

Some apologists attempt to dig themselves out of this problem by claiming that there lived no capable historians during that period, or due to the lack of education of the people with a writing capacity, or even sillier, the scarcity of paper gave reason why no one recorded their “savior.” But the area in and surrounding Jerusalem served, in fact, as the center of education and record keeping for the Jewish people. The Romans, of course, also kept many records. Moreover, the gospels mention scribes many times, not only as followers of Jesus but the scribes connected with the high priests. And as for historians, there lived plenty at the time who had the capacity and capability to record, not only insignificant gossip, but significant events, especially from a religious sect who drew so much popular attention through an allegedly famous and infamous Jesus.

Take, for example, the works of Philo Judaeus whose birth occurred in 20 B.C.E. and died 50 C.E. He lived as the greatest Jewish-Hellenistic philosopher and historian of the time and lived in the area of Jerusalem during the alleged life of Jesus. He wrote detailed accounts of the Jewish events that occurred in the surrounding area. Yet not once, in all of his volumes of writings, do we read a single account of a Jesus “the Christ.” Nor do we find any mention of Jesus in Seneca’s (4? B.C.E. – 65 C.E.) writings, nor from the historian Pliny the Elder (23? – 79 C.E.).

If, indeed, such a well known Jesus existed, as the gospels allege, does any reader here think it reasonable that, at the very least, the fame of Jesus would not have reached the ears of one of these men?

Amazingly, we have not one Jewish, Greek, or Roman writer, even those who lived in the Middle East, much less anywhere else on the earth, who ever mention him during his supposed life time. This appears quite extraordinary, and you will find few Christian apologists who dare mention this embarrassing fact.

To illustrate this extraordinary absence of Jesus Christ literature, just imagine going through nineteenth century literature looking for an Abraham Lincoln but unable to find a single mention of him in any writing on earth until the 20th century. Yet straight-faced Christian apologists and historians want you to buy a factual Jesus out of a dearth void of evidence, and rely on nothing but hearsay written well after his purported life. Considering that most Christians believe that Jesus lived as God on earth, the Almighty gives an embarrassing example for explaining his existence. You’d think a Creator might at least have the ability to bark up some good solid evidence.

HISTORICAL SCHOLARS

Many problems occur with the reliability of the accounts from ancient historians. Most of them did not provide sources for their claims, as they rarely included bibliographic listings, or supporting claims. They did not have access to modern scholarly techniques, and many times would include hearsay as evidence. No one today would take a modern scholar seriously who used the standards of ancient historians, yet this proves as the only kind of source that Christology comes from. Couple this with the fact that many historians believed as Christians themselves, sometimes members of the Church, and you have a built-in prejudice towards supporting a “real” Jesus.

In modern scholarship, even the best historians and Christian apologists play the historian game. They can only use what documents they have available to them. If they only have hearsay accounts then they have to play the cards that history deals them. Many historians feel compelled to use interpolation or guesses from hearsay, and yet this very dubious information sometimes ends up in encyclopedias and history books as fact.

In other words, Biblical scholarship gets forced into a lower standard by the very sources they examine. A renowned Biblical scholar illustrated this clearly in an interview when asked about Biblical interpretation. David Noel Freeman (the General editor of the Anchor Bible Series and many other works) responded with:

“We have to accept somewhat looser standards. In the legal profession, to convict the defendant of a crime, you need proof beyond a reasonable doubt. In civil cases, a preponderance of the evidence is sufficient. When dealing with the Bible or any ancient source, we have to loosen up a little; otherwise, we can’t really say anything.”

-David Noel Freedman (in Bible Review magazine, Dec. 1993, p.34)

The implications appear obvious. If one wishes to believe in a historical Jesus, he or she must accept this based on loose standards. Couple this with the fact that all of the claims come from hearsay, and we have a foundation made of sand, and a castle of information built of cards.

CITING GEOGRAPHY, AND KNOWN HISTORICAL FIGURES AS “EVIDENCE”

Although the New Testament mentions various cities, geological sites, kings and people that existed or lived during the alleged life of Jesus, these descriptions cannot serve as evidence for the existence of Jesus anymore than works of fiction that include recognizable locations, and make mention of actual people.

Homer’s Odyssey, for example, describes the travels of Odysseus throughout the Greek islands. The epic describes, in detail, many locations that existed in history. But should we take Odysseus, the Greek gods and goddesses, one-eyed giants and monsters as literal fact simply because the story depicts geographic locations accurately? Of course not. The authors of mythical stories, fictions, and novels almost always use familiar landmarks as placements for their stories. The authors of the Greek tragedies not only put their stories in plausible settings as happening in the real world but their supernatural characters took on the desires, flaws and failures of mortal human beings. Consider that fictions such as King Kong, Superman, and Star Trek include recognizable cities, planets, and landmarks, with their protagonists and antagonists miming human emotions.

Likewise, just because the Gospels mention cities and locations in Judea, and known historical people, with Jesus behaving like an actual human being (with the added dimension of supernatural curses, miracles, etc.) but this says nothing about the actuality of the characters portrayed in the stories. However, when a story uses impossible historical locations, or geographical errors, we may question the authority of the claims.

For example, in Matt 4:8, the author describes the devil taking Jesus into an exceedingly high mountain to show him all the kingdoms of the world. Since there exists no spot on the spheroid earth to view “all the kingdoms,” we know that the Bible errs here.

John 12:21 says, “The same came therefore to Philip, which was of Bethsaida of Galilee. . . .” Bethsaida resided in Gaulonitis (Golan region), east of the Jordan river, not Galilee, which resided west of the river.

John 3:23 says, “John also was baptizing in Aenon near Salim. . . .” Critics agree that no such place as Aenon exists near Salim.

No one has evidence for a city named Nazareth at the time of the alleged Jesus. [Gauvin] Nazareth does not appear in the Old Testament, nor does it appear in the volumes of Josephus’s writings (even though he provides a list of cities in Galilee). Oddly, none of the New Testament epistle writers ever mentions Nazareth or a Jesus of Nazareth even though most of the epistles appeared before the gospels. In fact no one mentions Nazareth until the Gospels, where the first one didn’t come into existence until about 40 years after the alleged death of Jesus. If a city named Nazareth existed during the 1st century, then we need at least one contemporary piece of evidence for the name, otherwise we cannot refer to it as established history. Many historians do not agree with this of course. Some think Nazareth existed, some don’t think it existed, and some remain skeptical, but the fact that historians still debate it should tell you that that we should not use this uncertainly as a certainty. Moreover, some scholars think it as a moot point because they believe “Nazareth” refers to a Christian movement, not a city. For one example, Acts 24:5 refers to a sect of the Nazarenes. The Gospel writers then might have confused the term to mean the city (which by the time they wrote the gospels, a city did exist with that name). We have a lot of educated guesses by scholars, but no certainity.

Many more kinds of errors and uncertainties like this appear in the New Testament. And although one cannot use these as evidence against a historical Jesus, we can certainly question the reliability of the texts. If the scriptures make so many factual errors about geology, science, and contain so many contradictions, falsehoods could occur any in area.

If we have a coupling with historical people and locations, then we should also have some historical reference of a Jesus to these locations and people. But just the opposite proves the case. The Bible depicts Herod, the Ruler of Jewish Palestine under Rome as sending out men to search and kill the infant Jesus, yet nothing in history supports such a story. Pontius Pilate supposedly performed as judge in the trial and execution of Jesus, yet no Roman record mentions such a trial. The gospels portray a multitude of believers throughout the land spreading tales of a teacher, prophet, and healer, yet nobody in Jesus’ life time or years after, ever records such a human figure. The lack of a historical Jesus in the known historical record speaks for itself.

COMPARING JESUS TO OTHER HISTORICAL FIGURES

Many Christian apologists attempt to extricate themselves from their lack of evidence by claiming that if we cannot rely on the post chronicle exegesis of Jesus, then we cannot establish a historical foundation for other figures such as Alexander the Great, Augustus Caesar, Napoleon, etc. However, there sits a vast difference between historical figures and Jesus. There occurs either artifacts, writings, or eyewitness accounts for historical people, whereas, for Jesus we have nothing.

Alexander, for example, left a wake of destroyed and created cities behind. We have buildings, libraries and cities, such as Alexandria, left in his name. We have treaties, and even a letter from Alexander to the people of Chios, engraved in stone, dated at 332 B.C.E. For Augustus Caesar, we have the Res gestae divi augusti, the emperor’s own account of his works and deeds, a letter to his son (Epistula ad Gaium filium), Virgil’s eyewitness accounts, and much more. Napoleon left behind artifacts, eyewitness accounts and letters. We can establish some historicity to these people because we have evidence that occurred during their life times. Yet even with contemporary evidence, historians have become wary of after-the-fact stories of many of these historical people. For example, some of the stories of Alexander’s conquests, or Nero starting the fire in Rome always gets questioned or doubted because they contain inconsistencies or come from authors who wrote years after the alleged facts. In qualifying the history of Alexander, Pierre Briant writes, “Although more than twenty of his contemporaries chronicled Alexander’s life and campaigns, none of these texts survive in original form. Many letters and speeches attributed to Alexander are ancient forgeries or reconstructions inspired by imagination or political motives. The little solid documentation we possess from Alexander’s own time is mainly to be found in stone inscriptions from the Greek cities of Europe and Asia.” [Briant]

Inventing histories out of whole cloth or embellished from a seed of an actual historical event appears common throughout the chronicle of human thought. Robert Price observes, “Alexander the Great, Caesar Augustus, Cyrus, King Arthur, and others have nearly suffered this fate. What keeps historians from dismissing them as mere myths, like Paul Bunyan, is that there is some residue. We know at least a bit of mundane information about them, perhaps quite a bit, that does not form part of any legend cycle.” [Price, pp. 260-261]

Interestingly, almost all important historical people have descriptions of what they looked like. We have the image of Augustus Caesar cast on denarius coins, busts of Greek and Roman aristocrats, artwork of Napoleon, etc. We have descriptions of facial qualities, height, weight, hair length & color, age and even portraits of most important historical figures. But for Jesus, we have nothing. Nowhere in the Bible do we have a description of the human shape of Jesus. How can we rely on the Gospels as the word of Jesus when no one even describes what he looked like? How odd that none of the disciple characters record what he looked like, yet believers attribute them to know exactly what he said. Indeed, this gives us a clue that Jesus came to the gospel writers and indirect and through myth. Not until hundreds of years after the alleged Jesus did pictures emerge as to what he looked like from cult Christians, and these widely differed from a blond clean shaven, curly haired Apollonian youth (found in the Roman catacombs) to a long-bearded Italian as depicted to this day. This mimics the pattern of Greek mythological figures as their believers constructed various images of what their gods looked like according to their own cultural image.

Historical people leave us with contemporary evidence, but for Jesus we have nothing. If we wanted to present a fair comparison of the type of information about Jesus to another example of equal historical value, we could do no better than to compare Jesus with the mythical figure of Hercules.

IF JESUS, THEN WHY NOT HERCULES?

If a person accepts hearsay and accounts from believers as historical evidence for Jesus, then shouldn’t they act consistently to other accounts based solely on hearsay and belief?

To take one example, examine the evidence for Hercules of Greek mythology and you will find it parallels the “historicity” of Jesus to such an amazing degree that for Christian apologists to deny Hercules as a historical person belies and contradicts the very same methodology used for a historical Jesus.

Note that Herculean myth resembles Jesus in many areas. The mortal and chaste Alcmene, the mother of Hercules, gave birth to him from a union with God (Zeus). Similar to Herod who wanted to kill Jesus, Hera wanted to kill Hercules. Like Jesus, Hercules traveled the earth as a mortal helping mankind and performed miraculous deeds. Similar to Jesus who died and rose to heaven, Hercules died, rose to Mt. Olympus and became a god. Hercules gives example of perhaps the most popular hero in Ancient Greece and Rome. They believed that he actually lived, told stories about him, worshiped him, and dedicated temples to him.

Likewise the “evidence” of Hercules closely parallels that of Jesus. We have historical people like Hesiod and Plato who mention Hercules in their writings. Similar to the way the gospels tell a narrative story of Jesus, so do we have the epic stories of Homer who depict the life of Hercules. Aesop tells stories and quotes the words of Hercules. Just as we have a brief mention of Jesus by Joesphus in his Antiquities, Joesphus also mentions Hercules (more times than Jesus), in the very same work (see: 1.15; 8.5.3; 10.11.1). Just as Tacitus mentions a Christus, so does he also mention Hercules many times in his Annals. And most importantly, just as we have no artifacts, writings or eyewitnesses about Hercules, we also have nothing about Jesus. All information about Hercules and Jesus comes from stories, beliefs, and hearsay. Should we then believe in a historical Hercules, simply because ancient historians mention him and that we have stories and beliefs about him? Of course not, and the same must apply to Jesus if we wish to hold any consistency to historicity.

Some critics doubt that a historicized Jesus could develop from myth because they think there never occurred any precedence for it. We have many examples of myth from history but what about the other way around? This doubt fails in the light of the most obvious example– the Greek mythologies where Greek and Roman writers including Diodorus, Cicero, Livy, etc., assumed that there must have existed a historical root for figures such as Hercules, Theseus, Odysseus, Minos, Dionysus, etc. These writers put their mythological heroes into an invented historical time chart. Herodotus, for example, tried to determine when Hercules lived. As Robert M. Price revealed, “The whole approach earned the name of Euhemerism, from Euhemerus who originated it.” [Price, p. 250] Even today, we see many examples of seedling historicized mythologies: UFO adherents whose beliefs began as a dream of alien bodily invasion, and then expressed as actually having occurred (some of which have formed religious cults); beliefs of urban legends which started as pure fiction or hoaxes; propaganda spread by politicians which stem from fiction but believed by their constituents.

People consider Hercules and other Greek gods as myth because people no longer believe in the Greek and Roman stories. When a civilization dies, so do their gods. Christianity and its church authorities, on the other hand, still hold a powerful influence on governments, institutions, and colleges. Anyone doing research on Jesus, even skeptics, had better allude to his existence or else risk future funding and damage to their reputations or fear embarrassment against their Christian friends. Christianity depends on establishing a historical Jesus and it will defend, at all costs, even the most unreliable sources. The faithful want to believe in Jesus, and belief alone can create intellectual barriers that leak even into atheist and secular thought. We have so many Christian professors, theologians and historical “experts” around the world that tell us we should accept a historical Jesus that if repeated often enough, it tends to convince even the most ardent skeptic. The establishment of history should never reside with the “experts” words alone or simply because a scholar has a reputation as a historian. Historical review has yet to achieve the reliability of scientific investigation, (and in fact, many times ignores it). If a scholar makes a historical claim, his assertion should depend primarily with the evidence itself and not just because he or she says so. Facts do not require belief. And whereas beliefs can live comfortably without evidence at all, facts depend on evidence.

THEN WHY THE MYTH OF JESUS?

Some people actually believe that just because so much voice and ink has spread the word of a character named Jesus throughout history, that this must mean that he actually lived. This argument simply does not hold. The number of people who believe or write about something or the professional degrees they hold say nothing at all about fact. Facts derive out of evidence, not from hearsay, not from hubris scholars, and certainly not from faithful believers. Regardless of the position or admiration held by a scholar, believer, or priest, if he or she cannot support a hypothesis with good evidence, then it can only remain a hypothesis.

While a likely possibility exists that an actual Jesus lived, another likely possibility reveals that a mythology could have derived out of earlier mythologies or possibly independent archetypal hero worship. Although we have no evidence for a historical Jesus, we certainly have many accounts of mythologies from the Middle East during the first century and before. Many of these stories appear similar to the Christ saviour story.

Just before and during the first century, the Jews had prophesied about an upcoming Messiah based on Jewish scripture. Their beliefs influenced many of their followers. We know that powerful beliefs can create self-fulfilling prophesies, and surely this proved just as true in ancient times. It served as a popular dream expressed in Hebrew Scripture for the promise of an “end-time” with a savior to lead them to the promised land. Indeed, Roman records show executions of several would-be Messiahs, (but not a single record mentions a Jesus). Many ancients believed that there could come a final war against the “Sons of Darkness”– the Romans.

This then could very well have served as the ignition and flame for the future growth of Christianity. Biblical scholars tell us that the early Christians lived within pagan communities. Jewish scriptural beliefs coupled with the pagan myths of the time give sufficient information about how such a religion could have formed. Many of the Hellenistic and pagan myths parallel so closely to the alleged Jesus that to ignore its similarities means to ignore the mythological beliefs of history. Dozens of similar savior stories propagated the minds of humans long before the alleged life of Jesus. Virtually nothing about Jesus “the Christ” came to the Christians as original or new.

For example, the religion of Zoroaster, founded circa 628-551 B.C.E. in ancient Persia, roused mankind in the need for hating a devil, the belief of a paradise, last judgment and resurrection of the dead. Mithraism, an offshoot of Zoroastrianism probably influenced early Christianity. The Magi described in the New Testament appears as Zoroastrian priests. Note the word “paradise” came from the Persian pairidaeza.

Osiris, Hercules, Hermes, Prometheus, Perseus, Romulus, and others compare to the Christian myth. According to Patrick Campbell of The Mythical Jesus, all served as pre-Christian sun gods, yet all allegedly had gods for fathers, virgins for mothers; had their births announced by stars; got born on the solstice around December 25th; had tyrants who tried to kill them in their infancy; met violent deaths; rose from the dead; and nearly all got worshiped by “wise men” and had allegedly fasted for forty days. [McKinsey, Chapter 5]

Even Justin Martyr recognized the analogies between Christianity and Paganism. To the Pagans, he wrote: “When we say that the Word, who is first born of God, was produced without sexual union, and that he, Jesus Christ, our teacher, was crucified and died, and rose again, and ascended into heaven; we propound nothing different from what you believe regarding those whom you esteem sons of Jupiter (Zeus).” [First Apology, ch. xxi]

Virtually all of the mythical accounts of a savior Jesus have parallels to past pagan mythologies which existed long before Christianity and from the Jewish scriptures that we now call the Old Testament. The accounts of these myths say nothing about historical reality, but they do say a lot about believers, how they believed, and how their beliefs spread.

In the book The Jesus Puzzle, the biblical scholar, Earl Doherty, presents not only a challenge to the existence of an historical Jesus but reveals that early pre-Gospel Christian documents show that the concept of Jesus sprang from non-historical spiritual beliefs of a Christ derived from Jewish scripture and Hellenized myths of savior gods. Nowhere do any of the New Testament epistle writers describe a human Jesus, including Paul. None of the epistles mention a Jesus from Nazareth, an earthly teacher, or as a human miracle worker. Nowhere do we find these writers quoting Jesus. Nowhere do we find them describing any details of Jesus’ life on earth or his followers. Nowhere do we find the epistle writers even using the word “disciple” (they of course use the term “apostle” but the word simply means messenger, as Paul saw himself). Except for a few well known interpolations, Jesus always gets presented as a spiritual being that existed before all time with God, and that knowledge of Christ came directly from God or as a revelation from the word of scripture. Doherty writes, “Christian documents outside the Gospels, even at the end of the first century and beyond, show no evidence that any tradition about an earthly life and ministry of Jesus were in circulation.”

Furthermore, the epistle to the Hebrews (8:4), makes it explicitly clear that the epistle writer did not believe in a historical Jesus: “If He [Jesus] had been on earth, He would not be a priest.”

Did the Christians copy (or steal) the pagan ideas directly into their own faith? Not necessarily. They may have gotten many of their beliefs through syncretism or through independent hero archetype worship, innate to human story telling. If gotten through syncretism, Jews and pagans could very well have influenced the first Christians, especially the ideas of salvation and beliefs about good and evil. Later, at the time of the gospels, other myths may entered Christian beliefs such a the virgin birth and miracles. In the 4th century, we know that Christians derived the birthday of Jesus from the pagans. If gotten through independent means, it still says nothing about Christian originality because we know that pagans had beliefs about incarnated gods, long before Christianity existed. The hero archetypes still exist in our story telling today. As one personal example, as a boy I used to read and collect Superman comics. It never occurred to me at the time to see Superman as a Christ-figure. Yet, if you analyze Superman and Jesus stories, they have uncanny similarities. In fact the movie Superman Returns explicitly tells the Superman story through a savior’s point of view without once mentioning Jesus, yet Christians would innately know the connection. Other movies like Star Wars, Phenomenon, K-PAX, The Matrix, etc. also covertly tell savior stories. So whether the first Christians borrowed or independently came up with a savior story makes no difference whatsoever. The point here only aims to illustrate that Christians did not originate the savior story.

The early historical documents can prove nothing about an actual Jesus but they do show an evolution of belief derived from varied and diverse concepts of Christianity, starting from a purely spiritual form of Christ to a human figure who embodied that spirit, as portrayed in the Gospels. The New Testament stories appears as an eclectic hodgepodge of Jewish, Hellenized and pagan stories compiled by pietistic believers to appeal to an audience for their particular religious times.

A NOTE ABOUT DATING:

The A.D. (Anno Domini, or “year of our Lord”) dating method derived from a monk named Dionysius Exiguus (Dennis the Little), in the sixth-century who used it in his Easter tables. Oddly, some people seem to think this has relevance to a historical Jesus. But of course it has nothing at all to do with it. In the time before and during the 6th century, people used various other dating methods. The Romans used A.U.C. (anno urbis conditae, “year of the founded city,” that being Rome). The Jews had their own dating system. Not until the tenth century did most churches accept the new dating system. The A.D. system simply reset the time of January 1, 754 A.U.C. to January 1, of year one A.D., which Dionysius obliquely derived from the belief of the date of “incarnation” of Jesus. The date, if one uses the Bible as history, can’t possibly hold true. *

Instead of B.C. and A.D., I have used the convention of B.C.E. (Before the Common Era) and C.E. (Common Era) as often used in scholarly literature. They correspond to the same dates as B.C. and A.D., but without alluding to the birth or death of an alleged Christ.

* Dionysius believed that the conception (incarnation) of Jesus occurred on March 25. This meant that the conception must have occurred nine months later on December 25, probably not coincidentally, the very same date that the Emperor Aurelian, in 274 C.E., declared December 25 a holiday in celebration of the birth of Mithras, the sun god. By 336 C.E., Christians replaced Mithras with Jesus’ birth on the same date. Dionysius then declared the new year several days later on January 1, probably to coincide with the traditional Roman year starting on January 1st. Dionysius probably never read the gospel account of the birth of Jesus because the Matthew gospel says his birth occurred while Herod served as King. That meant that if he did exist, his birth would have to occur in 4 B.C.E. or earlier. He made another ‘mistake’ by assigning the first year as 1 instead of 0 (everyone’s birthday starts at year 0, not 1). The concept of zero (invented from Arabia and India) didn’t come into Europe until about two hundred years later.

QUOTES FROM A FEW SCHOLARS:

Although the majority of scholars today believe that a Jesus lived on earth, the reasons for this appear suspicious once you consider the history and evolution of Jesus scholarship. Hundreds of years ago all Biblical scholars believed in God. Considering their Christian beliefs, they would, of course, believe in a historical Jesus. In the last two centuries, the school has loosened up a bit, and today they even allow atheists into their study rooms. But even today you had better allude to a historical Jesus even if you question the reliability of the sources, otherwise, you may not have a job. If, indeed, Bible scholars did allow skeptics of a historical Jesus into their studies, and they presented a convincing case, that could threaten the very branch of Jesus scholarship that studied a historical Jesus. It could very well disappear like that of euhermerism.

Although some secular freethinkers and atheists accept a historical Jesus (minus the miracles), they, like most Christians, simply accept the traditional view without question. As time goes on, more and more scholars have begun to open the way to a more honest look at the evidence, or should I say, the lack of evidence. So for those who wish to rely on scholarly opinion, I will give a few quotes from Biblical researchers and scholars, past and present:

When the Church mythologists established their system, they collected all the writings they could find and managed them as they pleased. It is a matter altogether of uncertainty to us whether such of the writings as now appear under the name of the Old and New Testaments are in the same state in which those collectors say they found them, or whether they added, altered, abridged or dressed them up.

-Thomas Paine (The Age of Reason)

The world has been for a long time engaged in writing lives of Jesus… The library of such books has grown since then. But when we come to examine them, one startling fact confronts us: all of these books relate to a personage concerning whom there does not exist a single scrap of contemporary information — not one! By accepted tradition he was born in the reign of Augustus, the great literary age of the nation of which he was a subject. In the Augustan age historians flourished; poets, orators, critics and travelers abounded. Yet not one mentions the name of Jesus Christ, much less any incident in his life.
-Moncure D. Conway [1832 – 1907] (Modern Thought)

It is only in comparatively modern times that the possibility was considered that Jesus does not belong to history at all.

-J.M. Robertson (Pagan Christs)

Many people– then and now– have assumed that these letters [of Paul] are genuine, and five of them were in fact incorporated into the New Testament as “letters of Paul.” Even today, scholars dispute which are authentic and which are not. Most scholars, however, agree that Paul actually wrote only eight of the thirteen “Pauline” letters now included in the New Testament. collection: Romans, 1 and 2 Corinthians, Galatians, Philippians, 1 Thessalonians, and Philemon. Virtually all scholars agree that Paul himself did not write 1 or 2 Timothy or Titus– letters written in a style different from Paul’s and reflecting situations and viewpoints in a style different from those in Paul’s own letters. About the authorship of Ephesias, Colossians, and 2 Thessalonians, debate continues; but the majority of scholars include these, too, among the “deutero-Pauline”– literally, secondarily Pauline– letters.”

-Elaine Pagels, Professor of Religion at Princeton University, (Adam, Eve, and the Serpent)

We know virtually nothing about the persons who wrote the gospels we call Matthew, Mark, Luke, and John.

-Elaine Pagels, Professor of Religion at Princeton University, (The Gnostic Gospels)

Some hoped to penetrate the various accounts and to discover the “historical Jesus”. . . and that sorting out “authentic” material in the gospels was virtually impossible in the absence of independent evidence.”

-Elaine Pagels, Professor of Religion at Princeton University

The gospels are so anonymous that their titles, all second-century guesses, are all four wrong.

-Randel McCraw Helms (Who Wrote the Gospels?)

Far from being an intimate of an intimate of Jesus, Mark wrote at the forth remove from Jesus.

-Randel McCraw Helms (Who Wrote the Gospels?)

Mark himself clearly did not know any eyewitnesses of Jesus.

-Randel McCraw Helms (Who Wrote the Gospels?)

All four gospels are anonymous texts. The familiar attributions of the Gospels to Matthew, Mark, Luke and John come from the mid-second century and later and we have no good historical reason to accept these attributions.

-Steve Mason, professor of classics, history and religious studies at York University in Toronto (Bible Review, Feb. 2000, p. 36)

The question must also be raised as to whether we have the actual words of Jesus in any Gospel.

-Bishop John Shelby Spong

But even if it could be proved that John’s Gospel had been the first of the four to be written down, there would still be considerable confusion as to who “John” was. For the various styles of the New Testament texts ascribed to John- The Gospel, the letters, and the Book of Revelations– are each so different in their style that it is extremely unlikely that they had been written by one person.

-John Romer, archeologist & Bible scholar (Testament)

It was not until the third century that Jesus’ cross of execution became a common symbol of the Christian faith.

-John Romer, archeologist & Bible scholar (Testament)

What one believes and what one can demonstrate historically are usually two different things.

-Robert J. Miller, Bible scholar, (Bible Review, December 1993, Vol. IX, Number 6, p. 9)

When it comes to the historical question about the Gospels, I adopt a mediating position– that is, these are religious records, close to the sources, but they are not in accordance with modern historiographic requirements or professional standards.

-David Noel Freedman, Bible scholar and general editor of the Anchor Bible series (Bible Review, December 1993, Vol. IX, Number 6, p.34)

Paul did not write the letters to Timothy to Titus or several others published under his name; and it is unlikely that the apostles Matthew, James, Jude, Peter and John had anything to do with the canonical books ascribed to them.

-Michael D. Coogan, Professor of religious studies at Stonehill College (Bible Review, June 1994)

A generation after Jesus’ death, when the Gospels were written, the Romans had destroyed the Jerusalem Temple (in 70 C.E.); the most influential centers of Christianity were cities of the Mediterranean world such as Alexandria, Antioch, Corinth, Damascus, Ephesus and Rome. Although large number of Jews were also followers of Jesus, non-Jews came to predominate in the early Church. They controlled how the Gospels were written after 70 C.E.

-Bruce Chilton, Bell Professor of Religion at Bard College (Bible Review, Dec. 1994, p. 37)

James Dunn says that the Sermon on the Mount, mentioned only by Matthew, “is in fact not historical.”

How historical can the Gospels be? Are Murphy-O-Conner’s speculations concerning Jesus’ baptism by John simply wrong-headed? How can we really know if the baptism, or any other event written about in the Gospels, is historical?

-Daniel P. Sullivan (Bible Review, June 1996, Vol. XII, Number 3, p. 5)

David Friedrich Strauss (The Life of Jesus, 1836), had argued that the Gospels could not be read as straightforward accounts of what Jesus actually did and said; rather, the evangelists and later redactors and commentators, influenced by their religious beliefs, had made use of myths and legends that rendered the gospel narratives, and traditional accounts of Jesus’ life, unreliable as sources of historical information.

-Bible Review, October 1996, Vol. XII, Number 5, p. 39

The Gospel authors were Jews writing within the midrashic tradition and intended their stories to be read as interpretive narratives, not historical accounts.

-Bishop Shelby Spong, Liberating the Gospels

Other scholars have concluded that the Bible is the product of a purely human endeavor, that the identity of the authors is forever lost and that their work has been largely obliterated by centuries of translation and editing.

-Jeffery L. Sheler, “Who Wrote the Bible,” (U.S. News & World Report, Dec. 10, 1990)

Yet today, there are few Biblical scholars– from liberal skeptics to conservative evangelicals- who believe that Matthew, Mark, Luke, and John actually wrote the Gospels. Nowhere do the writers of the texts identify themselves by name or claim unambiguously to have known or traveled with Jesus.

-Jeffery L. Sheler, “The Four Gospels,” (U.S. News & World Report, Dec. 10, 1990)

Once written, many experts believe, the Gospels were redacted, or edited, repeatedly as they were copied and circulated among church elders during the last first and early second centuries.

-Jeffery L. Sheler, “The Four Gospels,” (U.S. News & World Report, Dec. 10, 1990)

The tradition attributing the fourth Gospel to the Apostle John, the son of Zebedee, is first noted by Irenaeus in A.D. 180. It is a tradition based largely on what some view as the writer’s reference to himself as “the beloved disciple” and “the disciple whom Jesus loved.” Current objection to John’s authorship are based largely on modern textural analyses that strongly suggest the fourth Gospel was the work of several hands, probably followers of an elderly teacher in Asia Minor named John who claimed as a young man to have been a disciple of Jesus.

-Jeffery L. Sheler, “The Four Gospels,” (U.S. News & World Report, Dec. 10, 1990)

Some scholars say so many revisions occurred in the 100 years following Jesus’ death that no one can be absolutely sure of the accuracy or authenticity of the Gospels, especially of the words the authors attributed to Jesus himself.

-Jeffery L. Sheler, “The catholic papers,” (U.S. News & World Report, Dec. 10, 1990)

Three letters that Paul allegedly wrote to his friends and former co-workers Timothy and Titus are now widely disputed as having come from Paul’s hand.

-Jeffery L. Sheler, “The catholic papers,” (U.S. News & World Report, Dec. 10, 1990)

The Epistle of James is a practical book, light on theology and full of advice on ethical behavior. Even so, its place in the Bible has been challenged repeatedly over the years. It is generally believed to have been written near the end of the first century to Jewish Christians. . . but scholars are unable conclusively to identify the writer.

Five men named James appear in the New Testament: the brother of Jesus, the son of Zebedee, the son of Alphaeus, “James the younger” and the father of the Apostle Jude.

Little is known of the last three, and since the son of Zebedee was martyred in A.D. 44, tradition has leaned toward the brother of Jesus. However, the writer never claims to be Jesus’ brother. And scholars find the language too erudite for a simple Palestinian. This letter is also disputed on theological grounds. Martin Luther called it “an epistle of straw” that did not belong in the Bible because it seemed to contradict Paul’s teachings that salvation comes by faith as a “gift of God”– not by good works.

-Jeffery L. Sheler, “The catholic papers,” (U.S. News & World Report, Dec. 10, 1990)

The origins of the three letters of John are also far from certain.

-Jeffery L. Sheler, “The catholic papers,” (U.S. News & World Report, Dec. 10, 1990)

Christian tradition has held that the Apostle Peter wrote the first [letter], probably in Rome shortly before his martyrdom about A.D. 65. However, some modern scholars cite the epistle’s cultivated language and its references to persecutions that did not occur until the reign of Domitian (A.D. 81-96) as evidence that it was actually written by Peter’s disciples sometime later.

Second Peter has suffered even harsher scrutiny. Many scholars consider it the latest of all New Testament books, written around A.D. 125. The letter was never mentioned in second-century writings and was excluded from some church canons into the fifth century. “This letter cannot have been written by Peter,” wrote Werner Kummel, a Heidelberg University scholar, in his highly regarded Introduction to the New Testament.

-Jeffery L. Sheler, “The catholic papers,” (U.S. News & World Report, Dec. 10, 1990)

The letter of Jude also is considered too late to have been written by the attested author– “the brother of James” and, thus, of Jesus. The letter, believed written early in the second century.

-Jeffery L. Sheler, “The catholic papers,” (U.S. News & World Report, Dec. 10, 1990)

According to the declaration of the Second Vatican Council, a faithful account of the actions and words of Jesus is to be found in the Gospels; but it is impossible to reconcile this with the existence in the text of contradictions, improbabilities, things which are materially impossible or statements which run contrary to firmly established reality.

-Maurice Bucaille (The Bible, the Quran, and Science)

The bottom line is we really don’t know for sure who wrote the Gospels.

-Jerome Neyrey, of the Weston School of Theology, Cambridge, Mass. in “The Four Gospels,” (U.S. News & World Report, Dec. 10, 1990)

Most scholars have come to acknowledge, was done not by the Apostles but by their anonymous followers (or their followers’ followers). Each presented a somewhat different picture of Jesus’ life. The earliest appeared to have been written some 40 years after his Crucifixion.

-David Van Biema, “The Gospel Truth?” (Time, April 8, 1996)

So unreliable were the Gospel accounts that “we can now know almost nothing concerning the life and personality of Jesus.”

-Rudolf Bultmann, University of Marburg, the foremost Protestant scholar in the field in 1926

The Synoptic Gospels employ techniques that we today associate with fiction.

-Paul Q. Beeching, Central Connecticut State University (Bible Review, June 1997, Vol. XIII, Number 3, p. 43)

Josephus says that he himself witnessed a certain Eleazar casting out demons by a method of exorcism that had been given to Solomon by God himself– while Vespasian watched! In the same work, Josephus tells the story of a rainmaker, Onias (14.2.1).

-Paul Q. Beeching, Central Connecticut State University (Bible Review, June 1997, Vol. XIII, Number 3, p. 43)

For Mark’s gospel to work, for instance, you must believe that Isaiah 40:3 (quoted, in a slightly distorted form, in Mark 1:2-3) correctly predicted that a stranger named John would come out of the desert to prepare the way for Jesus. It will then come as something of a surprise to learn in the first chapter of Luke that John is a near relative, well known to Jesus’ family.

-Paul Q. Beeching, Central Connecticut State University (Bible Review, June 1997, Vol. XIII, Number 3, p. 43)

The narrative conventions and world outlook of the gospel prohibit our using it as a historical record of that year.

-Paul Q. Beeching, Central Connecticut State University (Bible Review, June 1997, Vol. XIII, Number 3, p. 54)

Jesus is a mythical figure in the tradition of pagan mythology and almost nothing in all of ancient literature would lead one to believe otherwise. Anyone wanting to believe Jesus lived and walked as a real live human being must do so despite the evidence, not because of it.

-C. Dennis McKinsey, Bible critic (The Encyclopedia of Biblical Errancy)

The gospels are very peculiar types of literature. They’re not biographies.

-Paula Fredriksen, Professor and historian of early Christianity, Boston University (in the PBS documentary, From Jesus to Christ, aired in 1998)

The gospels are not eyewitness accounts

-Allen D. Callahan, Associate Professor of New Testament, Harvard Divinity School

We are led to conclude that, in Paul’s past, there was no historical Jesus. Rather, the activities of the Son about which God’s gospel in scripture told, as interpreted by Paul, had taken place in the spiritual realm and were accessible only through revelation.

-Earl Doherty, “The Jesus Puzzle,” p.83

Before the Gospels were adopted as history, no record exists that he was ever in the city of Jerusalem at all– or anywhere else on earth.

-Earl Doherty, “The Jesus Puzzle,” p.141

Even if there was a historical Jesus lying back of the gospel Christ, he can never be recovered. If there ever was a historical Jesus, there isn’t one any more. All attempts to recover him turn out to be just modern remythologizings of Jesus. Every “historical Jesus” is a Christ of faith, of somebody’s faith. So the “historical Jesus” of modern scholarship is no less a fiction.

-Robert M. Price, “Jesus: Fact or Fiction, A Dialogue With Dr. Robert Price and Rev. John Rankin,” Opening Statement

It is important to recognize the obvious: The gospel story of Jesus is itself apparently mythic from first to last.

-Robert M. Price, professor of biblical criticism at the Center for Inquiry Institute (Deconstructing Jesus, p. 260)

CONCLUSION

Belief cannot produce historical fact, and claims that come from nothing but hearsay do not amount to an honest attempt to get at the facts. Even with eyewitness accounts we must tread carefully. Simply because someone makes a claim, does not mean it represents reality. For example, consider some of the bogus claims that supposedly come from many eyewitness accounts of alien extraterrestrials and their space craft. They not only assert eyewitnesses but present blurry photos to boot! If we can question these accounts, then why should we not question claims that come from hearsay even more? Moreover, consider that the hearsay comes from ancient and unknown people that no longer live.

Unfortunately, belief and faith substitute as knowledge in many people’s minds and nothing, even direct evidence thrust on the feet of their claims, could possibly change their minds. We have many stories, myths and beliefs of a Jesus but if we wish to establish the facts of history, we cannot even begin to put together a knowledgeable account without at least a few reliable eyewitness accounts.

Of course a historical Jesus may have existed, perhaps based loosely on a living human even though his actual history got lost, but this amounts to nothing but speculation. However we do have an abundance of evidence supporting the mythical evolution of Jesus. Virtually every detail in the gospel stories occurred in pagan and/or Hebrew stories, long before the advent of Christianity. We simply do not have a shred of evidence to determine the historicity of a Jesus “the Christ.” We only have evidence for the belief of Jesus.

So if you hear anyone who claims to have evidence for a witness of a historical Jesus, simply ask for the author’s birth date. Anyone whose birth occurred after an event cannot serve as an eyewitness, nor can their words alone serve as evidence for that event.


Sources (click on a blue highlighted title if you’d like to obtain it or read it):

Briant, Pierre, “Alexander the Great: Man of Action Man of Spirit,” Harry N. Abrams, 1996

Carrier, Richard, “Reply to McFall on Jesus as a Philosopher (2004)

Crossan, J.D., “Jesus: a revolutionry biography,” HarperOne, 1995

Doherty, Earl, “The Jesus Puzzle,” Canadian Humanist Publications, 1999

Flavius, Josephus (37 or 38-circa 101 C.E.), Antiquities

Gauvin, Marshall J., “Did Jesus Christ Really Live?” (from: http://www.infidels.org/)

Gould, Stephen Jay “Dinosaur in a Haystack,” (Chapter 2), Harmony Books, New York, 1995

Graham, Henry Grey, Rev., “Where we got the Bible,” B. Heder Book Company, 1960

Helms, Randel McCraw , “Who Wrote the Gospels?“, Millennium Press, 1997

Irenaeus of Lyon (140?-202? C.E.), Against the Heresies

McKinsey, C. Dennis “The Encyclopedia of Biblical Errancy,” Prometheus Books, 1995

Metzger, Bruce,”The Text of the New Testament– Its Transmission, Corruption, and Restoration,” Oxford University Press, 1968

Pagels, Elaine, “The Gnostic Gospels,” Vintage Books, New York, 1979

Pagels, Elaine, “Adam, Eve, and the Serpent,” Vintage Books, New York, 1988

Pagels, Elaine, “The Origin of Satan,” Random House, New York, 1995

Potter, David Stone, Mattingly, Dr. David J., “Life, Death, and Entertainment in the Roman Empire, Univ. of Michigan Press, 2010

Price, Robert M.,” Deconstructing Jesus,” Prometheus Books, 2000

Pritchard, John Paul, “A Literary Approach to the New Testament,” Norman, University of Oklahoma Press, 1972

Robertson, J.M. “Pagan Christs,” Barnes & Noble Books, 1966

Romer, John, “Testament : The Bible and History,” Henry Holt and Company, New York, 1988

Schonfield, Hugh Joseph, “A History of Biblical Literature,” New American Library, 1962

Spong, Bishop Shelby, “Rescuing the Bible from Fundamentalism,” HarperSanFrancisco, 1991

Tacitus (55?-117? C.E.), Annals

Wilson, Dorothy Frances, “The Gospel Sources, some results of modern scholarship,” London, Student Christian Movement press, 1938

The Revell Bible Dictionary,” Wynwood Press, New York, 1990

King James Bible, 1611

U.S. News & World Report, Dec. 10, 1990

Various issues of Bible Review magazine, published by the Biblical Archaeology Society, Washington D.C.

Online sources:

[1]  Epistle of James, from Theopedia

[2]  Epistles of John, Wikipedia

[3]  First Epistle of Peter, from Theopedia

[4]  Second Epistle of Peter, from Theopedia


An E-Prime document

HOME

 

 

 

One of the Underground Kingdoms of King Ravana – with english subtitles

 

අවුරුදු හතලිස්‌ දහසකට එපිටදී දඩකෙළි කළ බලංගොඩ මුත්තා

අවුරුදු හතලිස්‌ දහසකට එපිටදී
දඩකෙළි කළ බලංගොඩ මුත්තා

Divaina 02-06-2013

අපේ රටේ උදවියගේ අතීතයේ තවත් රසවත් තොරතුරු ගොන්නක්‌ යළිත් මතුවෙමින් එන්නේය. මේ කතාව මතුවන්නේ සියවස්‌ ගණනාවක්‌ පුරා තැන්පත් වූ පස්‌ තට්‌ටු අතරිනි. මින් පෙර කාලයක මේ කතාවේ අපූරුව කුරුවිට බටදොඹලෙනෙන් මතු වුණේය. තවත් විටෙක බෙල්ලන්බැ`දිපැලැස්‌සෙන් හමුවූයේය. බුලත්සිංහල පාහියන් ලෙනෙන් ද, සීගිරිය පොතාන ගුහාවෙන් මෙන්ම අත්තනගල්ල අලවල ලෙනෙන් ද හමුවුණේය. මේ වන විට අපේ රටේ මිනිසුන්ගේ අවුරුදු විසි තිස්‌දාහක්‌ පැරණි අතීතයේ තොරතුරු හෙළිදරව් වන්නේ කූරගලිනි. පුරාවිද්‍යාඥයෝ ඒ කතාවේ හැඩතල මතුකරගන්නට මේ වනවිට වෙහෙස වෙමින් සිටිති.

මේ වනවිට අවුරුදු විසිතිස්‌ දහසකට එපිට අපේ මුතුන් මිත්තන් රට තුළ ජීවත් වූ ආකාරය ගැන අලුත් දැනුමක්‌ ලැබෙමින් තිබේ. ඒ දැනුමෙන් පිරීගිය කතා අහන්නට පිරිය උපදවන්නේය. මුලින්ම කියන්නේ බලංගොඩ මානවයා ලෙස හැ`දින්වෙන, ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගයේ මේ රටේ ජීවත්වූ අපේ මුත්තලා රට තුළ සැරිසරමින් පරිසරය තුළ ගිලී ජීවිතය දියකර හරින ලද ආකාරයය.

බලංගොඩ මුත්තාගේ දඩකෙළිය

අද මෙන්ම මීට අවුරුදු විසි තිස්‌ දහසකට එපිට ලෝකයේ ජීවත්වූ මිනිසුන්ගේ වැදගත්ම ජීවිත අවශ්‍යතාව වූයේත් ජීවත්වීම ස`දහා ආහාර සොයාගැනීමය. ඒ ස`දහා පරිසරය සමග මහා තරගයක්‌ කරන්නට එදා ජීවත්වූ මිනිසුන්ට සිදු වූයේය. මේ තරගයට අනුගත වන්නට නොහැකි වූ මිනිසුන් පරිසරය විසින්ම ඉතාම අකාරුණික ලෙස විනාශ කර දැම්මේය.

බලංගොඩ මුත්තා ජීවත් වූයේ දඩයමිනි. විටෙක ධීවර කමෙනි. දඩයම් කිරීමට දුනු ඊතල පමණක්‌ නොව උගුල්ද භාවිත වූයේය. උගුල එක්‌ එක්‌ සතා අනුව වෙනස්‌ විය. බලංගොඩ මානව ජනාවාස වල පුරාවිද්‍යාඥයන් කළ කැණීම් වලින් ද`ඩු ලේනුන්, ව`දුරන් වැනි සතුන්ගේ ඇටකටු සුලබව හමුවිය. ගස්‌වල ජීවත්වන මේ සතුන් දඩයම් කරනු ලැබුවේ උගුල් ඇටවීමෙනි. එමෙන්ම මේ උදවිය ඇති තරම් බෙල්ලන් කෑවේය. පුවක්‌ බෙල්ලන් වර්ග, මුක්‌කන් බෙල්ලන් විශේෂ, කලපු කොල කකුළු විශේෂ, මේ කෑමේදී ප්‍රමුඛ වූයේය.

ධීවරකම ඒ වකවානුවේ උන්දැලාට හුරුව තිබුණේය. බලංගොඩ මානවයාගේ ජනාවාසවල සත්ත්ව ඇටකටු සමග බොහෝවිට නොදිරූ මාළුකටු ද හමුවුණේය. සීගිරිය පොතාන ගුහාව බටදොඹලෙන ඇතුළු ප්‍රාග් ඓතිහාසික මානව ජනාවාස වලින් මෝර දත් ලැබිණි. මේ බොහෝ ජනාවාස වලින් මඩුවන්ගේ අවශේෂ, මුහුදු කකුළුවන්ගේ සුන්බුන් පරවුන්ගේ කටු හමුවූයේය. සමහර තැන් වල හක්‌බෙල්ලෝ හමුවූහ. හක්‌බෙල්ලන් හසුකරගන්නට කිමිදීමේ හැකියාව අවශ්‍ය වූයේය. ඇළදොළවල වෙසෙන සෑම මාළුවෙක්‌ම මේ ධීවර මුත්තාගේ ආහාරයට එකතු වී තිබුණේය.

දඩබිමෙන් දඩබිමට

ජීවත්වීම ස`දහා ගොදුරුබිම්වල සැරිසැරීමේ ස්‌වරූපය බොහෝවිට තීරණය කරනු ලැබුවේ දේශගුණික සාධක විසිනි. තෙත් කලාපයට ධාරානිපාත වර්ෂාව එළඹියේ කුසගින්නද සමගිනි. එම නිසා දඩයමෙන් ජීවිකාව ගෙවූ මේ ආදි මනුෂ්‍යයා රටේ දේශගුණ විචලනයන් පිළිබ`ද ඉතා හො`දින් දැනුවත්ව සිටියේය. දේශගුණ රටාව අනුව ආහාර සොයා යන ඔවුන්ගේ සංචාරක ජීවිතය සැකසුණේය.

නූතන මනුෂ්‍යයා අප්‍රිකාවෙන් පිටවීම පිළිබ`ද න්‍යාය ගැන අද ලෝකයේ මානව විද්‍යාඥයන් කොතෙකුත් කතා කරන්නේය. ඉන් කියෑවෙන්නේ අප්‍රිකාව තුළ නූතන මානවයා බිහිවී ලෝකය පුරා ව්‍යාප්ත වූ ආකාරය පිළිබ`දවය. පෙළගැසෙනා තොරතුරු අනුව අපේ රටේ දී බලංගොඩ මානවයා තෙත් කලාපයෙන් පිටවී රට පුරා ව්‍යාප්ත වූ ආකාරය පිළිබ`ද චිත්‍රයක්‌ මවා ගත හැකිය. එයත් සිත්ගන්නා සුලු තේමාවකි.

තෙත් කලාපය තුළ අවුරුදු හතලිස්‌ දහසේ සිට ජීවත් වූ බලංගොඩ මානවයා හෙවත් අපේ ප්‍රාග් ඓතිහාසික මුත්තාගේ තොරතුරු ලැබෙනා ගල් ලෙන් රාශියක්‌ වේ. පාහියන් ලෙනේ මීට අවුරුදු හතලිස්‌ අට දහසකට පෙර සිට ප්‍රාග් ඓතිහාසික මානවයෝ ජීවත් වූහ. කුරුවිට බටදොඹ ලෙනෙන් හමුවන පැරණිම මානවයාගේ වයස අවුරුදු විසි අට දහසකි. කිතුල්ගල බෙලි ලෙනේ මානවයාගේ ඉතිහාසයද එතරම්ම පැරණිය. බෙල්ලන්බැඳිපැලැස්‌ස එළිමහන් භූමියෙන් හමුවන මිනිස්‌සු එතැන ජීවත්වීම පටන් අරන් තිබුණේ මීට අවුරුදු දොළොස්‌දහස්‌ හත්සියයකට එපිටදීය. අත්තනගල්ල අලවල ගුහාවේ පුරාණ මානවයා එතැන ජීවත්ව සිටියේ මීට අවුරුදු දාහතර දහසකට එපිටිනි. මේ මිනිසුන් මෙම ලෙන් වල ජීවත් වූයේ අවුරුද්දේ එක්‌ කාලයක්‌ පමණි. වර්ෂා කාලයේදී ඇදහැලෙන ධාරානිපාත වර්ෂාව නිසා සාපේක්‌ෂව සත්ත්ව ඝනත්වය අඩු තෙත් කලාපික වනාන්තර තුළ දඩයක්‌කාර අතීත මිනිසාට ජීවත්විය හැකි අවස්‌ථාවන් අවම වී තිබුණේය. ඒ කාලවලදී හේ තෙත් කලාපයෙන් පිටවූයේය. දඩබිම් සොයා ගියේය. බහුලව දඩයම් හමුවන ප්‍රදේශයන්හි වැඩි කාලයක්‌ ගත කළේය.

මෙසේ පිටව වියළි කලාපයට පිවිසියේ යෑයි සිතිය හැකි මං පෙත් කීපයක්‌ වේ. වර්ෂාව පැමිණීමත් සමග බටදොඹලෙනස, කිතුල්ගල, අත්තනගල්ල වැනි තෙත් කලාපික ප්‍රදේශවල ජීවත්වූ අතීත මානවයා බලංගොඩ කූරගල හරහා උඩවලව නිම්නය ඔස්‌සේ වියළි කලාපයට පිවිසුණහ. බෙල්ලන්බැඳිපැලැස්‌ස මේ ගමන්මගේ හමුවන එක්‌ එළිමහන් භූමියකි. දකුණු දිග බෙලිඅත්ත පල්ලෙමලල වැනි ප්‍රදේශවලින් තවමත් අතීත මානව හැසිරීම් ගැන කියෑවෙනා ගල් ආයුධ ගැන තොරතුරු ලැබෙන්නේය. හෝර්ටන් තැන්න ආශ්‍රිතව ජීවත්වූ මිනිස්‌සු නකල්ස්‌ හරහා වස්‌ගමුව වනාන්තරයටත් එතැනින් මීමුරේ ඔස්‌සේ සීගිරියටත් එතැනින් උතුරු ප්‍රදේශයටත් සංක්‍රමණය වූහ. ඒ අනුව ආදිකල්පික මානවයන් වියළි කලාපයෙන් තෙත් කලාපයටත්, තෙත් කලාපයෙන් වියළි කලාපයටත් පිවිසි ප්‍රධාන ප්‍රවේශ දෙක අතරින් උතුරු ප්‍රවේශය ගැන තොරතුරු සීගිරිය පොතාන ගුහාවෙන් ලැබෙන්නේය. දකුණු ප්‍රවේශය දැනටත් කැණීම් කරගෙන යන කූරගලින් මතුවන්නේය.

සංචාරයේ තොරතුරු

මේ තොරතුරු ලැබෙන්නේ ප්‍රාග් ඓතිහාසික ලෙන් කැනීම් වලින් මතුව එන සත්ත්ව අවශේෂ වලිනි. බලංගොඩ මුත්තාගේ උතුරු ප්‍රවේශය ලෙස පෙනෙනා සීගිරියේ පොතාන ගුහාවේ කළ කැනීම් වලින් පුදුම එළවනසුලු තොරතුරු හමුවුණේය. මේ කැණීමේදී කිලෝ දාහකට වඩා විශාල මෝරෙකුගේ දතක්‌ ලැබිණි. මුහුදු ගිරවා ලෙස හඳුන්වන ගල්මාළුවාගේ අවශේෂ ලැබිණි. එපමණක්‌ නොව දැනට වඳවී ගිය හිපපොටේමස්‌ සතෙකුගේ දතක්‌ ලැබිණි. සීගිරිය ඇත්තේ මුහුදට බොහෝ ඈතිනි. එහෙත් සීගිරියෙන් මුහුදු ජීවීන්ගේ අවශේෂ ලැබෙන්නේය. හිපපොටේමස්‌ සතුන්ගේ පොසිල ලැබෙන්නේ රත්නපුරයේ මැණික්‌ පතල් වලිනි. එහෙත් තෙත් කලාපික වනාන්තර වාසී හිපපොටේමස්‌ ගේ දත් ද සීගිරියෙන් ලැබෙන්නේය.

මුහුදේ ජීවත්වන මොරුන්ගේත් මඩුවන්ගේත් මුහුදු ගිරවු ඇතුළු මත්ස්‍යයන්ගේත්, මුහුදු කකුළුවන්ගේ හා බෙල්ලන්ගේත් අවශේෂ රට අභ්‍යන්තරයේ ඇති බලංගොඩ මානවයාගේ ජනාවාස වලින් පොදුවේ හමුවුණේය. තිත් මුවා වියළි කලාපයට ආවේණික සතෙකි. තිත් මුවාගේ ඇටකටු තෙත් කලාපයේ මානව ජනාවාස වලින් ලැබුණේය. හුංගම මුත්තා ලෙස හැඳින්වූ අවුරුදු හයදහස්‌ පන්සියයක පමණ කාලනිර්ණය කළ හම්බන්තොට ප්‍රදේශයේ හුංගම මිණිඇතිලියේ තිබූ ආදි මිනිසාගේ ජනාවාසයෙන් තෙත් කලාපයට පමණක්‌ ආවේණික පුවක්‌බෙල්ලන් හමුවූයේය. එම බෙල්ලන්ම ගොඩවාය ප්‍රාග් ඓතිහාසික ජනාවාසයෙන්ද හමුවූයේය. එමෙන්ම තෙත් කලාපික වනාන්තරවල ඇති කැකුණ ඇට ද මේ ජනාවාසවලින් ලැබිණි. ප්‍රාග් ඓතිහාසික මානවයා මෙම කැකුණ ඇට භාවිත කර තිබුණේ ආහාරයකටත් වඩා ඉන්ධනයක්‌ ලෙසිනි. මේ පුරාණ ජනාවාස වලින් හමුවන අළු තට්‌ටු අතර සියයට හැත්තෑපහක්‌ම ඇත්තේ කැකුණ ඇටවල අඟුරුය.

ප්‍රාග් ඓතිහාසික මානව ජනාවාස වලින් හමුවන මේ සත්ත්ව අවශේෂවල සංකීර්ණ විවිධත්වය පිළිබඳව සමහර විද්වත්තු විවිධ මත පළ කරති. සමහරු ඒ වකවානුවේ පැවති හුවමාරු ක්‍රමයක්‌ ගැන කතා කරති. එහෙත් තේරුම්ගත යුත්තේ මේ සංකීර්ණ සත්ත්ව අවශේෂ වලින් කියෑවෙන්නේ බලංගොඩ මුත්තාගේ සංචාරක ජීවිතය බවය. මුහුදුබඩ ප්‍රදේශ වල සංචාරයේදී මුහුදු බෙල්ලන්, කොරල් හා මාළු අවශේෂවලින් ප්‍රයෝජනයට ගතහැකි දේ ඔවුහු රැගෙන ආහ. මාළු කටු බොහෝවිට භාවිත කර තිබුණේ කුඩා ආයුධ ලෙසය. මෝර දත්, සමහර බෙල්ලන් ඔවුන් විසින් පළඳනා ලෙස භාවිත කර තිබිණි.

දඩබිම් සොයා යන මේ ගමන සිදුවී තිබුණු බව පෙනෙන්නේ ඇළ දොළ හා ගංගා නිම්න ඔස්‌සේය. මේ මානව ජනාවාස වලින් වැඩිපුරම ගස්‌බෙල්ලන් හා දියබෙල්ලන් හමුවන්නට හේතුවත් මෙය වන්නට පුළුවන.

මේ වනවිට අපේ ප්‍රාග් ඓතිහාසික මනුෂ්‍යයා පිළිබඳ බොහෝ තොරතුරු හෙළිදරව් වී හමාරය. ඒ විද්‍යාත්මක සාධක මත පදනම්ව ආචාර්ය ශිරාන් දැරණියගලත් ආචාර්ය නිමල් පෙරේරාත් ලියූ ශාස්‌ත්‍රීය ග්‍රන්ථ ද්වය ලෝක සම්භාවනාවට පාත්‍ර වී ඇත. පී.ඊ.පී. දැරණියගල, ශිරාන් දැරණියගල, රා- සෝමදේව, නිමල් පෙරේරා, ප්‍රේමතිලක, කැලුම් මනමේන්ද්‍රආරච්චි වැනි විද්වතුන් මේ ක්‌ෂේත්‍රය තුළ මනා ශාස්‌ත්‍රීය ශික්‌ෂණයක්‌ සහිතව සිය පරීක්‌ෂණ මෙහෙයවා තිබේ. මේ වනවිට සිදුවන කූරගල කැණීම මේ දැනුම තවත් තියුණු කරවන්නකි. තවත් රසවත් කතා බොහෝමයක්‌ කූරගල ලෙනේ පස්‌තට්‌ටු අතරින් ඉදිරියේදී හෙළිදරව් වනු ඇත.

(සංවාදයක්‌ ඇසුරින් සැකසිණි)
ජූඩ් පෙරේරා
සත්ව පුරාවිද්‍යාඥ පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව

ජාවක චන්ද්‍රභානු අවසන් ගමන් ගිය තැන

ජාවක චන්ද්‍රභානු අවසන් ගමන් ගිය තැන

2012 දෙසැම්බර් මස 09 15:19:45 | ලංකාදීප කර්තෘ මණ්ඩලය

source:

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රෞඪ ඉතිහාසයේ අනුරාධපුරය, පොළොන්නරුව, මහනුවර ආදී වූ සුවිශේෂී යුග කිහිපයක ඓතිහාසික තොරතුරු ආශ‍්‍රිත පර්යේෂණ ගවේෂණ කොතෙක් වුවද මධ්‍යකාලීන යුගයේ මෙරට ඉතිහාසයේ වැදගත් සිදුවීම් පිළිබඳ තොරතුරු විරල ය. ඒ අනුව මෙරට දඹදෙණි රාජධානි සමය හා බැඳි තොරතුරු අධ්‍යයනයේ දී ජාවක චන්ද්‍රභානු නමැති විදේශිකයාගේ ආක‍්‍රමණය මෙරට මධ්‍යකාලීන ඉතිහාසයේ වැදගත් අවස්ථාවක් ලෙස ගත හැකිය.

ඓතිහාසික මූලාශ‍්‍ර රචකයන් දක්වන පරිදි දඹදෙණි රාජධානි සමයේ ජාවක දේශයෙන් මෙරටට ආක‍්‍රමණයක් සිදුවී ද, ආක‍්‍රමණික චන්ද්‍රභානු ,, වැනි පැරකුම්බා රජු අතින් පරාජයට පත්වීම සැබෑවක් ද, එය සිදු වූයේ කෙසේ ද, කිනම් ස්ථානයක දී ද, නැතහොත් යථෝක්ත ආක‍්‍රමණය ඉතිහාස රචකයන්ගේ ප‍්‍රබන්ධයක් ද, යනාදී වූ ගැටලූ රැසකට විසඳුම් සෙවීමට ප‍්‍රායෝගික දායකත්වය සපයන ප‍්‍රධාන සාධකය වන්නේ ජාවක චන්ද්‍රභානු සොහොනයි. දඹදෙණි රාජධානියට අයත් කටුගම්පොළ හත්පත්තුව දේවමැදි හත්පත්තුව ආදී ප‍්‍රදේශාශ‍්‍රිත ජන සම්ප‍්‍රදායගත තොරතුරු අනුව මෙම ජාවක චන්ද්‍රභානු ආක‍්‍රමණය සිදු වූ ගමන් මාර්ගයත් ,, වැනි පැරකුම්බා රජුගේ පිරිස ආක‍්‍රමණිකයන් සමග සටන් කළ ප‍්‍රදේශයත් හඳුනාගත හැකි අතර කටුගම්පොළ හත්පත්තුවේ බොහෝ ග‍්‍රාම නාම පවා සකස් වී ඇත්තේ එම සටන් හා බැඳි සිදුවීම් ආශ‍්‍රිතව ය.

වයඹ සංස්කෘතික චතුරස‍්‍රය ආශ‍්‍රිත දඹදෙණි රාජධානිය හා බැඳි ඓතිහාසික සිදුවීම් අතර වැදගත් වන ජාවක චන්ද්‍රභානු ආක‍්‍රමණය ජනප‍්‍රවාදගත කතාවක් හෝ මූලාශ‍්‍රකරුවන් තම රජුගේ දක්‍ෂතාව දැක්වීමට සකස් කළ ප‍්‍රබන්ධයක් නොවන බවට සාධක බොහොමයක් හමුවේ.

,, වැනි පැරකුම්බා රජුගේ රාජ්‍ය හෝ පාත‍්‍රා ධාතුව හා දන්ත ධාතුව ලබා දෙන ලෙස තර්ජනය කරමින් ජාවක දේශයේ චන්ද්‍රභානු කළ ආක‍්‍රමණය හා පළමුවර පළවාහරින ලද මෙම ආක‍්‍රමණිකයා මරා දමා ලබාගත් ජයග‍්‍රහණය සත්‍යයක් බව සනාථ කිරීමට දඹදෙණි රාජධානියට අයත් ‘‘ඇන්නරුව’’ ප‍්‍රදේශයේ කුඹුරු යායක් මධ්‍යයේ තිබී හමුවූ ජාවක චන්ද්‍රභානුගේ බව සැලකෙන සොහොන වැදගත් සාක්ෂියක් වේ. ලාංකිකයන්ගේ බෞද්ධාගමික සංස්කෘතිිය අනුව සතුරාට ද අවසන් ගෞරව දැක්වීමට අවනත වෙමින් දුටු ගැමුණු රජු, ආක‍්‍රමණික පාලක එළාර රජු වෙනුවෙන් ඔහු මළ ස්ථානයේ සොහොනක් කරවූවා මෙන්ම දෙවැනි පැරකුම්බා රජු ද තමන් අතින් මරණයට පත් ආක‍්‍රමණික ජාවක චන්ද්‍රභානු ඔහු මළ ස්ථානයේ සොහොනක් කරවූ බව ඇන්නරුව විහාරාධිපති පල්ලේවෙල ආනන්ද හිමියන් පැවසූ අතර මෙම ඉපැරණි සොහොන හා ඇන්නරු යුද්ධය පිළිබඳ වැදගත් තොරතුරු රැසක් විහාරාධිපති හිමියන් සතුය.

මහාවංසයෙහි තත්කාලීන යුගය ආශ‍්‍රිත සිදුවීම් දක්වන වංසකතාකරුවා ජාවක චන්ද්‍රභානු ආක‍්‍රමණය හා ඇන්නරු යුද්ධය විස්තර කරමින් අලි 998ක්, අශ්වයන් 878ක් සහිත හතලිස් දහසක සේනාව හමුවේ පසුබා පළා යන චන්ද්‍රභානු හට, ‘‘එම්බල දුෂ්ටය, රජකුට බයේ රජෙක් පළා ගිය රටක් නොවන්නේ’’ යැයි දක්වමින් වහා සටනට කැඳවූ බව දැක්වේ. ,, පැරකුම්බා රජු අත වූ ජය කොන්තයෙන් ඇන්න පහරින් සටන සිදුවූ වෙල් යාය මැද මැරී වැටුණු චන්ද්‍රභානුගේ භෂ්මාවශේෂ තැන්පත් කර රාජානුග‍්‍රහයෙන් මෙම වෙල්යාය මධ්‍යයේ චන්ද්‍රභානු සොහොන ඉදිකර තිබේ. දෙවැනි පැරකුම්බා රජු තම සතුරට ජය කොන්තයෙන් පහර දුන් ආකාරය දුටු සිංහල සේනාව ‘‘ඇන්නරුව’’ යනුවෙන් පැවසූ අතර එතැන් පටන් එම වෙල් යාය ආශ‍්‍රිත ගම් ප‍්‍රදේශය ‘‘ඇන්නරුව’’ ලෙසත් එම ජාවක චන්ද්‍රභානු හා දෙවැනි පැරකුම්බා රජු අතර සිදු වූ සටන ‘‘ඇන්නරුව යුද්ධය’’ ලෙසත් ප‍්‍රදේශවාසීන් අතර ඉතිහාසගත වී තිබේ.

ලංකාවේ සොහොන් සංස්කෘතියේ තවත් වැදගත් අවස්ථාවක් ලෙසින් ඉතිහාසගත වුව ද වැඩි අවධානයට ලක් නොවූ ලංකාවේ නිරිතදිග රාජධානි සමයේ දඹදෙණි යුගයට අයත් ජාවක චන්ද්‍රභානු සොහොන ආශ‍්‍රිත සාධක වර්තමානයේ ද දක්නට ලැබේ. ඓතිහාසික වශයෙන් මෙහි ඇති අගය කොතරම් වුවද කෘෂිකාර්මික කටයුතු ආශ‍්‍රිතව එයට විශාල බලපෑමක් එල්ලවී ඇත.

චන්ද්‍රභානු සොහොන වටා ඇත්තේ කුඹුරු යායක් බැවින් මෙම සොහොන වටා ප‍්‍රදේශය කුඹුරු ගොවිතැන් කටයුතු සඳහා පස් කපා ඉවත් කිරීම නිසා සොහොන වර්තමානයේ තණකොළින් වැසුණු කුඩා ගල් ගොඩකට සීමා වී තිබෙන අතර ඇන්නරුව ශ්‍රී විජය සුන්දරාරාම අධිපති පල්ලෙවෙල ආනන්ද හිමියන් සතුව මෙසේ ගොවිතැන් කටයුතුවල දී ගැලවී ඉවත්වුණු චන්ද්‍රභානු සොහොනෙහි ගඩොලක් සුරක්ෂිතව තිබීම සතුටට කරුණකි. මෑතක දී පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් මෙම ස්ථානයේ ශිලා ස්ථම්භයක් පිහිටුවීමට ද කටයුතු කර තිබේ.

මේ ආශ‍්‍රිතව තවදුරටත් පර්යේෂණ කිරීමෙන් ඓතිහාසික තොරතුරු රැසක් අනාවරණය කර ගැනීමට අවස්ථාව සැලසෙනවා මෙන්ම වයඹ පළාත ආශ‍්‍රිතව වර්තමානයේ වයඹ සංස්කෘතික චතුරස‍්‍රය නම් සංකල්පය යටතේ ක‍්‍රියාත්මක වන පුරාවිද්‍යාත්මක හා සංචාරක කටයුතු තවදුරටත් වර්ධනය කරගත හැකි වන අතර, දඹදෙණිය රාජධානිය ආශ‍්‍රිත පුරාණ සොහොන් සංස්කෘතිය හා බැඳි ජාවක චන්ද්‍රභානු සොහොන ප‍්‍රාදේශීය සංචාරක ආකර්ශන ස්ථානයක් ලෙස ද ප‍්‍රවර්ධනය කළ හැකිය.

රුවිනි සඳමලී පුරාවිද්‍යා විශේෂවේදී (දෙවන වසර) – කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය
පල්ලේවෙල ආනන්ද හිමි

ඇන්නරුවෙන් හමුවූ සොහොන් කොත

නයි පෙනය සහිත මුර ගලක්

ජාවක චන්ද්‍රභානු සොහොන් ගලක්

දඬුමොණර තාක්‍ෂණයෙන් 2016 දී ශ‍්‍රී ලාංකිකයෙක් උඩුගුවන ජයගනියි

දඬුමොණර තාක්‍ෂණයෙන් 2016 දී ශ‍්‍රී ලාංකිකයෙක් උඩුගුවන ජයගනියි

පළමු කොටස

රාවණා යනු ලංකාවේ පමණක් නොව ලෝකයේම කතාබහට ලක්වූ රජ කෙනෙකි. නමුත් අප අවාසනාවට මෙන් ඉන්දියාව විසින් විකෘති කරන ලද රාමායණය ඇසුරින් රාවණා රජු යටපත්කොට යුධ වීරයා ලෙස විශ්වාස කරන්නේ රාමාය.

රාවණා රජුගේ පුරාවෘත ගැන බොහෝ සෙයින් කතා කරනා කාලයක රාවණා පුරාවෘතය ගැන සතිපතා ලිපි පෙළක් පල කිරීමට අප අදහස් කළෙමු. මේ පලවන්නේ එහි පලවෙනි කොටසයි.

රාවණ රජු පිළිබඳ විමසූ සැණීන් කාගේ වුව මතකයට නැගෙනුයේ දඬුමොණරයයි. රාවණ යුගය කොතරම් දියුණු තත්ත්වයක පවතින්නට ඇතිද යන්න සිතා බැලීමට ඇති හොඳම සාධකය වන්නේද දඬුමොණරයයි.

කාලයේ වැලි තලාවෙන් වැසීයමින් පැවතුණු රාවණ යුගය පිළිබඳ යළි උනන්දුවක් ලොවපුරා ඇතිවන්නටද හේතු වුයේ මේ රාවණ ගුවන් තාක්‍ෂණයයි. දෙවැනි ලෝක යුද්ධයට පෙර කාලයේදී හිට්ලර් විසින් ටිබෙටයට යවන ලද ඔත්තුකරුවන් පිරිසක් ටිබෙට් ආරාමවල පැවිදි වී හොර රහසේ යමක් සෙවූහ.

ඒ කිසිවක් නොව ධර්මාශෝක රජු විසින් අවසන් වරට භාවිත කළ රාම විසින් ඉන්දියාවට රැගෙන ගිය රාවණ පරපුර සතුව පැවති ගුවන් තාක්‍ෂණයයි.


ධර්මාශෝක රජු මෙම ගුවන් තාක්‍ෂණයේ මෙන්ම යුද තාක්‍ෂණ රැුසක පැවති විනාශකාරී බව අවබෝධ කරගෙන එම තොරතුරු ග‍්‍රන්ථාරූඪ කර, හොර රහසේ ටිබෙටයේ ලෙන් විහාර තුළ සඟවා තැබීය. මෙසේ සඟවා තැබූ ගුවන් තාක්‍ෂණය ජර්මනියට ගෙන ගිය අතර, විවිධ හැඩවල ගුවන් යානා ජර්මනිය තුළ රහසේ නිෂ්පාදනය විය. ඒ අතර වර්තමානයේ පිටසක්වළ යානා ලෙස හඳුන්වන රවුම් හැඩැති යානාද විය.

රාවණ ගුවන් තාක්‍ෂණය නැතහොත් විමාන තාක්‍ෂණය කරළියට පිවිසෙන්නේ 1967 දී චීන මහජන සමූහාණ්ඩුව ටිබෙටය ආක‍්‍රමණය කිරීමත් සමඟය. කිසිදු වැදගත්කමක් නොමැති කඳුකර රාජ්‍යයක් ආක‍්‍රමණය කිරීමට බලපෑ හේතුවක මෙම විමාන ශාස්ත‍්‍රය බව අද වන විට හෙළි වී ඇති යුද රහසකි.

ටිබෙටයේ ලාසා අසල ආරාමයකින් සොයාගත් ග‍්‍රන්ථ කිහිපයක් හා ලේඛන කිහිපයක් පරිවර්තනය කරගැනීම උදෙසා යළි ඉන්දියාවේ චන්දිගාර් විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්ය රූන් රේනර් මහත්මිය වෙත එව්වේය. ඒ භරද්වාජ ඍෂි විසින් සංස්කෘත භාෂාවෙන් ග‍්‍රන්ථාරූඪ කරන ලද ‘‘වෛමාණික ශාස්ත’’ නම් ග‍්‍රන්ථයයි.

මෙම පරිවර්තනයත් සමඟම එතෙක් රහසක් වූ විමාන තාක්‍ෂණය නැතහොත් ගුවන් තාක්‍ෂණය පිළිබඳ ලොව පුරා නව තාක්‍ෂණික ක‍්‍රමවේද සොයමින් සිටි රටවල් අතර දැඩි උනන්දුවක් ඇතිවීමයි.

රාවණ ගුවන් තාක්‍ෂණය පිළිබඳ ලොව පුරා උනන්දු ඇතිවීමට බලපෑ ප‍්‍රධානතම හේතුව වූයේ ද පෘථිවිය තුළ මෙන්ම අභ්‍යවකාශය හා වෙනත් ග‍්‍රහලෝක තරණය කළ හැකි යානා තාක්‍ෂණයයි. එසේම අධි කි‍්‍රයාකාරිත්වයෙන් යුත් රසදිය භාවිත කළ ගුවන් එන්ජිම නිපදවීම පිළිබඳ තතු සෙවීම බොහෝ දෙනාගේ ප‍්‍රධාන ඉලක්කය විය. මෙකී අධිබලැති රසදිය එන්ජිම ‘මර්කරි වෝටෙක්ස්’ එන්ජිම (Mercury Vortex Engine) ලෙස හැඳින්වුණි.

පිටසක්වල තාක්‍ෂණය මෙන්ම රාවණ තාක්‍ෂණය පිළිබඳ උපරිම ලෙස පරීක්‍ෂණ පවත්වන ඇමරිකාවේ නෙවාඩා ප‍්‍රාන්තයේ ඒරියා 51 ලෙසින් හැඳින්වෙන රහස් ජනපදයේ සිදුකළ පරීක්‍ෂණයක ප‍්‍රතිඵලයක් ලෙස මෙතෙක් රාමායනයේ මිත්‍යා කතාවක් ලෙස පැවති රාවණ ගුවන් තාක්‍ෂණය පිළිබඳ බොහෝ දෙනා කතා කළා පමණක් නොව තොරතුරු ගවේෂණයටද පුරුදු වූහ.

TR – 3B වර්ගයේ පැරණි ගුවන් යානාවකට මෙම මර්කරි වෝටෙක්ස් එන්ජිමක් සවිකර අත්හදා බැලෙන්නේ ඒ අනුවය. එම උත්සාහය සම්පූර්ණයෙන්ම සාර්ථක විය. ඉන්පසු එම එන්ජිම මෝටර් රථයකට යොදා අත්හදා බැලීම සිදුවිය. එහෙත් තවමත් රාවණ ගුවන් තාක්‍ෂණය ඒරියා 51 තුළ පරීක්‍ෂණ මට්ටමේ පවතියි.

මෙම පරීක්‍ෂණය සාර්ථකවීමත් සමඟම රාවණ ගුවන් තාක්‍ෂණය මිත්‍යාවක් නොවන බව ලෝකයට පසක් වන්නට විය. වර්තමානය වන විට ගුවන් යානා යුග පහක් ගෙවී ඇත. එසේම මේ වන විට ඇමෙරිකාව හයවන ගුවන් යානා යුගයද සැලසුම් කර හමාරය. හයවන ගුවන් යුගයට අයත් අධිවේගී බොයින් F/Axx යානාව 2025 – 2030 අතර කාලවකවානුවලදී ගුවන ජයගැනීමට නියමිතය.

එයද ලොව මෙතෙක් බිහිවූ ගුවන් තාක්‍ෂණයෙන් උපරිම තාක්‍ෂණය සහ වේගය කැටිකරගත් යානය නොවෙයි. ඒ තුළ හෙළ විමාන තාක්‍ෂණය නැතහොත් රාවණ ගුවන් තාක්‍ෂණය අන්තර්ගත නැත.

එහෙත් 2016 සිට 2018 කාලවකවානුවලදී ලොව ඉහළම ගුවන් තාක්‍ෂණය සහිත ගුවන් යානය ලාංකේය රාවණ පරපුරේ විද්‍යාඥයකුගේ නිර්මාණයක් ලෙස අහස් කුස සිසාරා ගුවන්ගත වීමට නියමිත බව පැවසුවහොත් ඔබ පුදුමයට පත්වනු ඇත. ඔහු නමින් පී.ඒ.වික‍්‍රමතුංගය.

මෙම ගුවන් තාක්‍ෂණය හත්වන යුගයට අයත් වන ගුවන් තාක්‍ෂණයයි. එම ගුවන් තාක්‍ෂණය අදියර දෙකක් යටතේ එළියට පැමිණීමට නියමිතය. එහි පළමු ගුවන් යානය 2016/18 කාලය තුළ නිපදවීමට නියමිත අතර, දෙවැනි ගුවන් යානය ඉන් වසර කිහිපයකට පසු ගුවන ජයගනු ඇත. මෙම යානා දෙකම සැලසුම් කර අවසන්ය. එය නම්කර ඇත්තේ ‘hytle’ අධිතාක්‍ෂණ ප‍්‍රහාරක යානය ලෙසය.

මෙම හයිට්ල් අධිතාක්‍ෂණික ගුවන් යානය සම්පූර්ණයෙන්ම හෙළ විමාන තාක්‍ෂණය පදනම් කරගනිමින් නිර්මාණය කර ඇත. හයිට්ල් යානයේ පවතින ප‍්‍රධානතම විශෙෂත්වය වනුයේ යානා කිහිපයක් මගින් කළ යුතු කාර්යයන් සාර්ථකව එක් යානයක් මගින් කළ හැකිවීමයි. (Multi mission Capability)

මෙම හයිට්ල් යානයක ප‍්‍රධාන එන්ජින් පද්ධති තුනක් පවතී. ඉන් මධ්‍යයේ ඇති එන්ජිම රාවණ තාක්‍ෂණයෙන් නිපදවූ මර්කරි වෝටෙක්ස් එන්ජිමයි. අනෙක් එන්ජින් දෙක ශබ්දයේ වේගය මෙන් 5 – 10 අතර වේගයක් ලබාදෙන ‘ප්ලස් ඩෙටොනේෂන්’(PDE)  එන්ජිමකි. මෙම PDE එන්ජින් කි‍්‍රයාත්මක වනුයේ වෙනස් ආකාරයකට වන අතර, අධිවේගී වාතය සංකෝචනය කර ඉන්ධන සමඟ දවාලීම හරහා කුඩා පිපිරුමක් සමඟ අධිවේගයෙන් එළියට පිට කිරීමයි. මෙමගින් යානයට අධිවේගයක් ලබාගත හැකි වෙයි.

මධ්‍යයේ සවිකර ඇති මර්කරි වෝටෙක්ස් නැතහොත් රාවණ ගුවන් එන්ජිම රසදිය ප‍්‍රසාරණය කර වේගයෙන් ත්වරණය කිරීම හරහා අධිකේන්ද්‍රාපසාරී බලයක් නිෂ්පාදනය කරනු ලබයි. මේ එන්ජිම හරහා යානය අතිවේගයෙන් එසවීමට එක තැන නැවැත්වීමට ඉදිරයට ගමන් කරන ගමන් පසුපසට හෝ පැතිවලට හැරී පහර දීම සිදුකල හැකි වෙයි.

දැනට භාවිත කරන පස්වන පරපුරට අයත් කිසිදු යානයකට යම් අරමුණක් වෙත ගමන් කරන අතර, වෙනත් කාර්යයක යෙදීමේ හැකියාවක් නැත. එහෙත් මෙම හයිට්ල් යානය ඒ සියළු බාධක බිඳ දමා ඇත. එය අරමුණක් වෙත වේගයෙන් ගමන් කරද්දී සතුරු යානාවලට පහර දීම ඉහළට පහළට හෝ පසුපසට හරවා සිදුකිරීමේ හැකියාව පවතී.

‘විමාන නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා භාවිත කළ අධි උෂ්ණත්වයට ඔරොත්තු දෙන සෝම, සෞන්දල, මෞර්ත්වික ආදී ලෝහ වර්ග සංයෝග කර නිපදවූ රාජ ලෝහය ලෙස නම් කළ ඉතා සැහැල්ලූ ලෝහයට සමානම ලෝහයක් මෙම යානය සඳහා භාවිතා කරයි.

විමාන තාක්‍ෂණයේ දර්පණ තාක්‍ෂණය ලෙස හැඳින්වෙන ක‍්‍රමවේදය අනුගමනය කරමින් හයිට්ල් යානයේ අධිසෙන්සර් පද්ධතියක් කි‍්‍රයාත්මක වෙයි. මෙම පද්ධතිය යානයේ ස්වයංක‍්‍රීය පාලකයා වෙයි. විමානයක පැවති දර්පණවලින් සිදුකෙරුණු කාර්යයන් සියල්ලම මෙම හයිට්ල් යානයේ අධිසංවේදක හරහා ඉටුවන අතර ඒ හරහා යානය අවට සියලූ තොරතුරු නියමුවාට ග‍්‍රහණය කරගත හැකි වෙයි.

මෙහි දක්වා ඇති වගුවේ විමානයක හා හයිට්ල් යානයේ දර්පනවල සබඳතාව පෙන්වා ඇත.

විමාන යානාවල සුර්ය ශක්තිය ආකර්ෂණය කරගනිමින් එම ශක්තිය මඟින් එන්ජිම කි‍්‍රයාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය බලය ලබාදී ඇත. ඒ සඳහා භාවිත කර ඇත්තේ ප‍්‍රබල ලෙස ඔපදැමූ පළිඟුවකි.

එයින් ඇති වූ ශක්තිය ලේසර් ධාරාවකට සමානය. හයිට්ල් යානයේ එවන් වූ පළිඟු භාවිත කළ නොහැක වෙයි. එහෙත් විමාන තාක්‍ෂණයට අනුව එහි බ‍්‍රහ්ම ක්‍ෂෙත‍්‍රය ලෙස හැඳින්වූ වර්තමාන අයන ගෝලය ලෙස හැඳින්වෙන සීමාව දක්වා ගමන් කළ හැකි වෙයි.

මෙම යානයේ පවතින අනෙක් විශේෂත්වය වනුයේ මෙහි නියමු කුටිය ස්වයංක‍්‍රියව කැරකෙන ලෙස සකස් කර පැවතීම, මෙමගින් යානය උඩු අතට පැදවීමේදී නියමුවාට කෙළින් අතට සිටීමේ හැකියාව ලැබෙයි.

එකල තම ඥානය දියුණු කළ හෙළ මුණිවරුන්ගේ ඥානයෙන් නිර්මාණය වූ විමාන යනු මිත්‍යාවක් නොවන බව අද පසක්වී ඇත. රාමායණයේ හනුමාන් දුටු පුෂ්පක විමානය ඒ අනුව සත්‍යයකි. එපමණක් නොව හෙළ අටුවාවේ ඇති රාවණ රජු හා දඬුමොණරයද සැබෑවකි.

හෙළයන් ලෙස අප ආඩම්බර විය යුතුව ඇත. අප හෙළ දෙරණ ඉපදුණු රාවණ පරපුරට අයත් විද්‍යාඥයෙකුගේ අතින් රාවණ රජුගේ විමාන යළි අහස් තලයට මුසුවීම අපට මෙන්ම ලංකා පුරයටද අභිමානයති. ඒ සියල්ලටම වඩා මෙම යානා දෙකේ පුර්ණ අයිතිය ඔහු සතුවීම ඊටත් එහා ගිය අභිමානයකි.

හෙළ ලෙයින් උපන් පී.ඒ.වික‍්‍රමතුංග විද්වතාණෙනි, ඔබට හෙළයේ උපහාරය.

– වෛදික ජ්‍යොතිෂ්‍යවේදී කාංචන ගීත මනමේන්ද්‍ර
දෙවන කොටස ලබන සතියේ සෙනසුරාදා බලාපොරත්තු වන්න

ලොව විශිෂ්ටතම පිරමිඩය සිරිපා පහස ලද සමනළ කන්ද

ලොව විශිෂ්ටතම පිරමිඩය සිරිපා පහස ලද සමනළ කන්ද

දෙවන කොටස

හෙළ ජාතිය පිටසක්වලින් පැමිණි ජාතිකයින් විය හැකි යැයි සිතූ ඇමරිකාවේ නාසා ආයතනය පිටසක්වළ ජීවීන්ට යැවූ සාම පණිවුඩය දෙවැන්නට සිංහළ බස ඇතුළු කළේය. හෙළයා පිළිබඳ එලෙස සිතන්නට හේතු වූ කරුණු කාරණාද නැතුවා නෙවෙයි. එයට බලපෑ ප‍්‍රධානම කාරණය වූයේ ලාංකිකයන් ලෙස අප පිළිනොගත් රාවණ තාක්‍ෂණය ඇමරිකානු පනස්එක් වැනි ජනපදයේ (Area-51) පර්යේෂණ තුළින් සනාථ කරගැනීමයි.

අපට රාවණා යුගය මිත්‍යාවක් වුවත් එය දිනෙන් දින නව තාක්‍ෂණය සොයායන පංච මහා බලවතුන්ට නම් මිත්‍යාවක් වූයේ නැත. විශ්වය පුරා දියුණු ජීවී වර්ග හයදහසකටත් අධික සංඛ්‍යාවක් ජීවත්වන බව මේ වන විට සොයාගෙන හමාරය. රාවණා පරපුර නැතහොත් සුර්යයාගේ සිට පැමිණි පරපුර පෘථිවියට පැමිණියේ “ඇල්නිලම්” යන තාරකාවේ සිට බවට විශ්වාසයක් පවතී.

“ඇල්නිලම්” තාරකාව යනු ක්‍ෂිතිජය පුරා විසිර ඇති තරු රටා අතර පිහිටි දඩයක්කාරයා නැතහොත් ඔරායන්ගේ බඳ පටියේ මධ්‍යයේ ඇති තාරකාවයි. අදින් වසර දස දහස් ගණනකට පෙරදී මෙම බඳ පටියේ පිහිට තරු නැතහොත් ග‍්‍රහලෝක තුන ත‍්‍රිකෝණයක ආකාරයෙන් පිහිටා තිබුණි. අද වන විට ඇල්නිලම් ග‍්‍රහලොව දෙපසින් පිහිටි ග‍්‍රහලෝක දෙකේ චුම්බක බලය මත එක පෙළකට පිහිටා ඇති බව විද්‍යාඥයන් සොයාගෙන ඇත.

මෙම ති‍්‍රත්ව ග‍්‍රහලෝක තුළ එකම ජීවි විශේෂයක ජනපද පිහිටි අතර, එක්වරම ප‍්‍රබල පිටසක්වළ ආක‍්‍රමණයකට ඔවුනට මුහුණදීමට සිදුවිය. දිගින් දිගට පැවති මෙම ආක‍්‍රමණකාරී තත්ත්වයන් මත එම ග‍්‍රහලෝකවල පරිසර පද්ධතිය බොහෝසෙයින් බිඳවැටුණි. “ඇල්නිලම්” ග‍්‍රහලොවේ පරිසර පද්ධතිය පෘථිවි පරිසරයට වඩා වසර හැටකින් පමණ ඉදිරියෙන් පවතී. එසේම එය මියෙදෙමින් පවතින ග‍්‍රහලෝකයක් බවට පත්ව ඇත. “ඇල්නිලම්” ග‍්‍රහලෝක වැසියෝ (බුදු බණට අනුව ආහස්වර දෙව්ලොව) තම බිඳ වැටෙන ග‍්‍රහලොව රැකගැනීම උදෙසා නව ක‍්‍රමවේද සෙවූහ. හෙළ රාවණ පරපුර බිහිවන්නේ එලෙසය.

පෘථිවිය යනු ජීවි ග‍්‍රහලොවක් වුවත්, දියුණු ජීවි පරපුරක් සිටියේ නැත. ඩයිනෝසර් වැනි මාංශ භක්‍ෂක අති විශාල ජීවීන් විනාශ කර දමන්නට “ඇල්නිලම්” නම් පිටසක්වළ ජීවීහු කටයුතු කළේ දැවැන්ත න්‍යෂ්ටික පිපිරීමක් සිදු කිරීමෙනි.

මෙම පිපිරීමෙන් ජීවී විශේෂ බහුතරයක් විනාශ වී ගිය අතර ඉන් වත්මන් ඇමර්සන් ප‍්‍රදේශය ආශ‍්‍රිතව වෙසෙන සත්ව විශේෂ බොහොමයක් සුරක්‍ෂිත විය. මෙම ඉතිරි වූ ජීවීන්ගෙන් තෝරාගත් සත්ව විශේෂයක ජාන මගින් නව මිනිස් විශේෂයක් බිහිවිය. ඒ අද අප කතා කරනා පෘථිවිවාසීහුය.

“ඇල්නිලම්” පිටසක්වළ ජීවීහු තම පෘථිවි ශිෂ්ටාචාර ගොඩනැගීමේ කි‍්‍රයාන්විතයේ මුලස්ථානය ලෙසින් පවත්වාගෙන ගියේ හෙළදීපයයි. එයට බලපෑ ප‍්‍රධානතම හේතුව වූයේ එකල භූමි පිහිටීම අනුව පෘථිවියේ මධ්‍ය ලක්‍ෂය හෙළ දේශය තුළ පිහිටීමයි.

අනෙක් කරුණ වූයේ හෙළ ද්වීපය තුළ ඉහළට හා පහළට ශක්තිය ගමන් කරනා විශ්ව බල කේන්ද්‍ර දෙකක් පැවතීමයි. මේ හරහා විශ්වයේ සිට පැමිණෙන යානාවලට ලේසියෙන් පැමිණීමට හැකිවීමත්, පිටව යන විට ලෙහෙසියෙන් පිටව යෑමට හැකියාව පැවති බවටත් විශ්වාස කෙරෙයි.

හෙළ රාවණ පරපුර යනු එලෙස බලන කල “ඇල්නිලම්” ග‍්‍රහලොවේ සිට පැමිණි ජීවීන්ගේ ව්‍යාප්තියකි.

හෙළ ඇසුර අධිරාජ්‍යයේ ව්‍යාප්තිය හරහා ලොව පුරා ශිෂ්ටාචාර ගොඩනැගුණු බව පෙර රාවණ ලිපිවලින් අප කතා කළෙමු. පෘථිවිය ජනාවාසවීම හා මිනිස් පරිණාමවාදය පිළිබඳ මෙතෙක් පැවති මතවාදයන් බිඳ වැටී වෙනස්ම කතාන්තරයක් කරළියට පිවිස ඇත.

මේ කතාවට පදනම සැකසෙනුයේ ලොව බලවත් රටවල් පහ එක්ව හොර රහසේ පවත්වාගෙන යන පිටසක්වළ ජීවීන්ගේ සබඳතා පිළිබඳ තොරතුරු සාමාන්‍ය මිනිසුන් වෙත ගලා ඒමත් සමඟය.

පිටසක්වළ ජීවීන් පිළිබඳ පරීක්‍ෂණ පැවැත්වූ මුල් කාලවකවානුවල විශ්වයට පණිවුඩ යවමින් ඔවුන් හා සබඳතා ගොඩනගාගැනීමට උත්සාහ ගත් ඇමරිකාවේ ඒරියා 51 පරීක්‍ෂක කණ්ඩායම් අවදානමක්ද අතට ගෙන කටයුතු කළහ. ඒ විනාශකාරි පිටසක්වළ ජීවී කාණ්ඩයක් පැමිණියහොත් යන ගැටලූවය. ඒ සඳහා පරමාණු අවි භාවිත කළ හැකි වේ යැයි සිතා පෘථිවි කක්‍ෂයට ඔවුන් පිවිසෙන අවස්ථාවේදීම පුපුරුවා හැරීම ඒරියා 51 කණ්ඩායමේ ඉලක්කය විය.

එහෙත් එය මහා විහිළුවක් බව ඔවුනටම පසක් වූයේ ආලෝක වර්ෂ ගණනක් පැමිණීමට තරම් දියුණු තාක්‍ෂණයක් සහිත ජීවි විශේෂයකට පරමාණු ශක්තිය යනු රතිඤ්ඤාවක් තරම්වත් වැදගත් නොවන දෙයක් බව පසක්වීමත් සමඟය.

මිනිසා යනු කෘතිමව නිපදවූ ජීවියෙකු බව අද විද්‍යාව විසින් පිළිගෙන හමාරය. එයට බලපෑ ප‍්‍රධානම හේතුව වුයේ විද්‍යාවේ සාමාන්‍ය නියමයන්ට අනුව එකකට එකක් සම්බන්ධ වෙමින් ජීවීන් තුළ පරිවර්තනය සිදු වුවත් මිනිස් පරිණාමය තුළ අවස්ථා දෙකක් අතුරුදන් වී තිබීමයි. එසේනම් යම් සත්ව විශේෂයක පරිණාමය යම් දියුණු ජීවීන් පිරිසක් විසින් වෙනස්කර පැවැතිය යුතුය. මෙම හේතුව මත ඇමරිකාවේ ඒරියා 51 කණ්ඩායම හා පිටසක්වළ ජීවීන් සමඟ කළ සංවාද හරහා මෙතෙක් ගැටලූවක්ව පැවති බොහෝ තෙරතුරු ටිකෙන් ටික එළිවන්නටද විය.

හෙළ අධිරාජ්‍ය මුල්කරගනිමින් ලොව පුරා ජනපද හතක් ගොඩනැංවීය. මෙම ගොඩනැගූ ජනපදවල පාලනය ගෙනයාම සිදුවූයේ “ඇල්නිලම්” ග‍්‍රහලෝකවාසීන්ගේ මුල්වීමෙනි. අප දෙවිවරු ලෙස පිළිගන්නේ ඔවුන්වය. ඔවුනට පහළින් තම රාජ්‍ය ව්‍යාප්තිය සහ “ඇල්නිලම්” ග‍්‍රහලොවේ ජීවත්වන පිටසක්වළ ජීවීන්ගෙන් දීර්ඝායුෂ වෙනුවෙන් නිපදවන ලද මිනිසුන් නම් සත්ව විශේෂය ජීවත් විය.

මිනිසුන් නිර්මාණය කිරීමේදී ඔවුන් තුළ ඇති කරන ලද වේගවත් ව්‍යාප්තියට අදාළ හෝර්මෝන වෙනස්කම් හේතුවෙන් අති වේගයෙන් ලොව පුරා මිනිසුන් ව්‍යාප්ත විය.
රාවණ පරපුරට අයත් ප‍්‍රබල බලගතු ආයුධයක් මෙන්ම රාජ්‍ය සංකේතය ලෙසින් සැලකූ දම් පැහැ ආලෝකයක් නිකුත් කරන කුඩා ප‍්‍රමාණයේ “චන්ද්‍රහාස්” ලෙසින් හැඳින්වෙන කඩුවද මෙම ප‍්‍රධාන ජනපද හත උදෙසා ලබාදුන් රාජ්‍ය සංකේත හතයි.

පෘථිවිය “ඇල්නිලම්” ග‍්‍රහලොව යටතේ පාලනය වූ ග‍්‍රහලොවක් බැවින් මෙහි පාලන ඒකක ගෙන ගියේ එම ග‍්‍රහලොවේ නියෝජිතයන් මගිනි. මායා, මිසර, පේරු ආදී ශිෂ්ටාචාරවල මෙන්ම බොස්නියා ශිෂ්ටාචාරවලින් හමුවූ පිරමීඩවල ද මෙම කඩුවල රූප සටහන් දැකගත හැකි වෙයි.

සෑම ශිෂ්ටාචාරයක් තුළම ඔවුන් විශේෂිත පිරමීඩ තුනක් ගොඩනැගූහ. “ගිසා” පිරමීඩ මෙලෙස ඉදිකළ පිරමීඩවලින් ලොව ජනපි‍්‍රයතම පිරමීඩ ති‍්‍රත්වයයි. මෙම පිරමීඩවල පිහිටීමත් ඔරායන් බඳ පටියේ ග‍්‍රහලෝකවල පිහිටීමත් එකිනෙකාට සමාන වෙයි. (තරු තුනේ ජායාරූපයක් පිරමීඩ මත තැබූ විට පිරමීඩවල මධ්‍ය ලක්‍ෂය මත පිහිටයි.

ගිසා පිරමීඩ මෙන්ම බැබිලෝනියානු ශිෂ්ටාචාරය ගුවනින් ආ හෙළයෝ විසින් නිර්මානය කරන ලද බව මේ වනවිටත් තහවුරු කරගෙන හමාරය. ගිසා පිරමීඩ ලොව ජනපි‍්‍රයවනුයේ එය පොළව මතුපිට පැහැදිලිවම දැකගත හැකිවීම නිසාය.

නමතම සොයාගැනීම් හරහා ප‍්‍රධාන ශිෂ්ටාචාර හත තුළම ඉදිකර ඇති පිරමීඩ පිළිබඳ රහස් එළිවෙමින් පවතියි. මේ අතර ඉන්දියාව, පේරු, බොස්නියා ආදී රටවල පිරමීඩ පිළිබඳ ද තොරතුරු හෙළිවෙමින් පවතියි. මෙම රටවල් අතරට ලංකාවත් එක් වෙතැයි පැවසුවහොත් ඔබ පුදුමයට පත්වනු ඇත.

ස්වභාවික කඳු, පිරමීඩ බවට පත්කිරීම මුලින්ම කි‍්‍රයාවට නැඟුණේ හෙළ පොළවෙනි. ලොව ප‍්‍රථම ස්වාභාවික පිරමීඩය සමනළ ගිරයි. මේ තුළ ප‍්‍රබල කි‍්‍රයාකාරිත්වයකින් යුත් ස්වාභාවික පිරමීඩයක් පවතියි. ඉන්පසු කි‍්‍රයාකාරී මට්ටමේ ඇති පිරමීඩ ති‍්‍රත්වය පිහිටා ඇත්තේ බොස්නියාවේය. එහි හිරු, සඳු හා පොළොව ලෙස නම්කළ ස්වභාවික පිරමීඩ තුනක් පවතියි.

එලෙසම පේරු රාජ්‍යය තුළ ස්වභාවික වැලි පිරමීඩයක් දැකගත හැකි වෙයි. ඉන්පසු චීනයේ සුප‍්‍රසිද්ධ සුදු පිරමීඩයද ස්වභාවික පිරමීඩයකි. ඉන්දියාවේ කෛලාෂකූඨයද ස්වභාවික පිරමීඩයක් බව මේ වන විට විද්‍යාඥයන් තහවුරු කර අවසානය.

ගිසා පිරමීඩ, බොස්නියා පිරමීඩ මෙන්ම අප රටේ රාවණ යුගයටත් කලින් ඔරායන් බඳ පටියේ ග‍්‍රහලෝක ඉලක්ක කර ඉදිකළ විශේෂිත පිරමීඩ තුනක් පැවතුණි. ඒ රුවන්වැලි සෑය, ජේතවනය හා මිරිසවැටියයි. එහෙත් මෙම දාගැබ්වලට ඇත්තේ වසර දෙදහස් ගණනක ඉතිහාසයක් යැයි ඔබ කියනු ඇත.

නමුත් එය එසේ නොවේ. මෙම ස්ථානවලම පසුකාලීනව විශාලව දාගැබ් ඉදිවූවා මිසක හෝ නොමැති නම් පිරමීඩ සඟවා දැමුවා මිස අලූතින් ඉදිවුයේ නැත. මෙම දාගැබ් නිසා පිරමීඩ තවමත් කි‍්‍රයාකාරීත්වයෙන් පවතී.

පිරමීඩ යනු ශක්තිය ගබඩා කොට එම ශක්තිය තම මවු ලොවට ලබාදෙන මධ්‍යස්ථානයන්ය. මෙහිදී දාගැබ් හරහා එම ග‍්‍රහලෝක තුළට අවශ්‍ය ජලය ගමන් කිරීම සිදුවන අතර, ගිසා පිරමීඩ හරහා එම ලොවට අවශ්‍ය අග්නි කදම්භ ප‍්‍රවාහනය වීම ස්වාභාවිකව සිදුවෙයි.

සමනළගිර මෙම පිරමීඩවල මධ්‍යස්ථානය ලෙසින් ස්වභාවිකවම කි‍්‍රයාත්මක වෙයි. බුදු බණට අනුවද දෙවියන් ජීවත්වනුයේ මිනිසුන්ගේ චිත්ත ශක්තිය මත යැපෙමිනි. අපි පිංදීම යනු අපේ චිත්ත ශක්තිය ඔවුන් ආරෝපණය කරගැනීමයි. සමනළගිර යනු අති බහුතර ලෙස චිත්ත ශක්තිය ආරෝපණය කරගනිමින් කි‍්‍රයාත්මක වන ශක්ති ගබඩාවකි. එනම් “ඇල්නිලම්” නැතහොත් ආහස්වර වාසි දෙවියන්ගේ දේව ශක්තිය වර්ධනය කිරීම උදෙසා චිත්ත ශක්තිය සපයන පිරමීඩයකි. මේ සියල්ල අදටත් කි‍්‍රයාත්මක වෙමින් පවතී. අපට මෙය අරුමයක් වුවත් ඇමරිකාවට හෝ චීනයට මෙය අරුමයක් නොවෙයි.

ඔවුන් විශ්ව ජීවින්ගෙන් සියලූ රහස් දැනගෙන සිටින නිසාය. රාවණ පරපුර නැතහොත් පෘථිවිය ජනාවාස කළ මුල් පරපුර පිටසක්වළ ජීවීන් වුවත් අප සහ ඔවුන් අතර ලේ සබඳතා තිබේ. සත්‍ය වශයෙන්ම මෙය අපට ආඩම්බරයකි.
හෙළයන් ලෙස අපට කළ නොහැක්කක්ද නොමැත්තේ එබැවිනි.

– වෛදික ජ්‍යොතිෂ්‍යවේදී කාංචන ගීත මනමේන්ද්‍ර

තෙවන කොටස ලබන සතියේ සෙනසුරාදා බලාපොරත්තු වන්න

-සම්බන්ධිත පුවත්-
පළමු කොටස
දඬුමොණර තාක්‍ෂණයෙන් 2016 දී ශ‍්‍රී ලාංකිකයෙක් උඩුගුවන ජයගනියි

උඩරට රජුන්ගේ රාජසභාව

උඩරට රජුන්ගේ රාජසභාව

source:

අපගේ රජවරුන් රට පාලනය කළ රාජ සභා මණ්ඩප අතුරෙන් තවමත් ජීවමානව දැකිය හැකි රාජ සභා මණ්ඩපයක් වශයෙන් දළදා මැදුරු ආසන්නයේ ඇති මඟුල් මඩුව හැඳින්විය හැකිය.

ශ්‍රී දළදා මලිගාවටත් රජ මාලිගා පරිශ‍්‍රයටත් මැදිව පිහිටා ඇති උඩරට දැව කැටයම් නිර්මාණ ශිල්පීන්ගේ අපූර්ව නිර්මාණයක් වූ මෙම විවෘත මණ්ඩපය ශ්‍රී ලංකා දේශයම ගිවිසුමක් මගින් ඉංගී‍්‍රසීන්ට අත්පත් කරදුන් ඓතිහාසික ලියවිල්ල වූ උඩරට ගිවිසුම අත්සන් කළ මණ්ඩපය ලෙසද සැලකේ.

එහෙත් ඊට පෙර මෙම මණ්ඩපය සාමාන්‍ය ජනතාවට ළඟාවිය නොහැකි අධිආරක්‍ෂිත කලාපයක පිහිටි නායක්කර් රජවරුන් තම යුද අධිකාරම්වරුන් මෙන්ම නිලමේවරුන් සමග රාජ්‍ය පරිපාලන කටයුතු පමණක් නොව, අධිකරණ කටයුතු පවා ගෙන ගියේ මෙම ස්ථානයේ දී බැවින් මෙම ගොඩනැගිල්ලට ”මහ නඩුව” යන නමින්ද එදා ව්‍යවහරට එක්වී ඇත.

එකළ මෙහි රාජ සභාව පවත්වන විට රතු හා සුදු රැලි පාලම් වලින් දැව කුලූන ඉතා අලංකාර අයුරින් සරසා ඇති අතර වර්තමානයේ එම අවස්ථාව දැක ගත හැක්කේ මල්වතු අස්ගිරි උභය පාර්ශවයේ නායක උත්සව වලදීය.

උඩරට දැව කැටයම් කලාවේ ඉහළම සංධිස්ථානයක් වශයෙන් සැලකිය හැකි මේ අපූරු නිර්මාණය කළේ දේවේන්ද්‍ර මූලාචාරිවරයායි. ඔහු ඓතිහාසික දළදා මාළිගාවේ පත්තිරිප්පුවේ නිර්මාණකරුවාද වෙයි.

ඓතිහාසික මඟුල් මඩුව සකස් කිරීම සඳහා යොදාගෙන ඇති හල්මිල්ල හා නා දැව මාතලේ නාලන්දෙන් රැගෙන ආ බවට සඳහන් වන අතර පත්තිරිප්පුව නිර්මාණය කිරීම සඳහා ගෙන එන ලද දැවද එම ප‍්‍රදේශයෙන්ම ගෙන ආ බව සඳහන් වේ.

මඟුල් මඩුව මුලින්ම නිර්මාණය කරන ලද්දේ 1781 සිට 1798 දක්වා උඩරට පාලනය කළා රාජාධිරාජසිංහ රජු බව ඉංගි‍්‍රසි ලේඛක ජේ.සී. ලූවිස් සටහන් වෙයි.

එහෙත් රාජාධිරාජසිංහ රජු අභිරහස් ලෙස මිය යන විට එහි වැඩ කටයුතු අවසන් වී නොතිබූ බැවින් ශ්‍රී වික‍්‍රමරාජසිංහ රජුද එහි ඉදිකිරීම් කටයුතුවලට උර දී ඇත.

ඓතිහාසික වූ මේ මහා මණ්ඩපය ඉතිහාසයට එකතු වන්නේ, අපගේ රාජවශංයේ රජවරුන් දෙදෙනකු හා පසුව ඉංගී‍්‍රසීන් විසින් අලූත් කරන ලද රාජසභා මණ්ඩපයක් වශයෙනි.

එක්දහස් අටසිය තුනේ දී සිදු වූ ඉංගී‍්‍රසි උඩරට ආක‍්‍රමණයේ දී බොහෝ රාජකීය ගොඩනැගිලි ගිනි තබා විනාශ කළ බව 1803 පෙබරවාරි මස 24 වැනි දින ඉංගි‍්‍රසීන් විසින් නිකුත් කරන ලද ගැසට් පත‍්‍රයේ සඳහන් වේ.

එම හේතුව නිසාම 1815 දී ඉංගී‍්‍රසීන් උඩරට පාලනයද සියතට ගැනීමෙන් අනතුරුව මෙම ගොඩනැගිල්ලේ ගොඩනැගීමේ කටයුතු නිමාකරන්නට ඇත.

එහෙත් 1875 වේල්ස් හි කුමරුව සිටි හත්වැනි එඩව්ඞ් රජුගේ උඩරට ආගමනය නිමිත්තෙන් එහි ප‍්‍රධාන සම්භාෂණය පැවති මෙම ගොඩනැගිල්ල එහිමුල් ස්වරූපයට හානි නොවන අයුරින් වෙනස් කොට ඇත.

මෙම ගොඩනැගිල්ලේ මුලින් පැවති දිග වූ අඩි 58 අඟල් 8ක ප‍්‍රමාණය තවදුරටත් දීර්ඝ කරමින් තවත් අඩි 31 අඟල් 6කින් දික් කර ඇති අතර එහි පළල අඩි 35 අඟල් 6ක ප‍්‍රමාණ වෙනස් නොකර ඒ අයුරින්ම තබා ඇත්තේ එහි පළල වැඩි කළහොත් ගොඩනැගිල්ල, දෙපැත්තේ ඇති දැවැන්ත ලී කණු නිසා පළල් කරන ලද ස්ථානයේ සිටින පුද්ගලයන්ට කිසිසේත්ම ප‍්‍රධාන මණ්ඩපය දැකිය නොහැකි නිසා විය හැකිය.

එවකට රජ මාලිගා පරිශ‍්‍රයට ඇතුළුවීම සඳහා ප‍්‍රධාන දොරටු තුනක් තිබී ඇති අතර දැනට දළදා මාලිගාවට ඇතුළුවීමේ දී එය පසුකරන දිය අගල අසලින් හකුලන පාලමක් තිබූ බව සඳහන් වේ.

දැනට එම හකුලන පාලම දක්නට නොමැති වුවත් 1821 දී මහනුවර ස්වරූපය සියැසින් දුටු ජෝන් ඬේවී නමැත්තා මෙසේ සටහන් කර ඇත.

අවශ්‍ය වූ විටෙක ඉවත් කළ හැකි පාලමකින් ඇතුළු වී සුවිශාල ආරුක්කුවක්  යටින් වැටුණු පාරකින් ගමන්කොට පඩිපෙළක් නැග තවත් කුඩා ආරක්කුවක් යටින් ගියවිට මඟුල් මඩුවට ළඟාවිය හැකි බව එහි සඳහන් වේ.

වර්තමානයේ දළදා මාළිගෙයි පත්තිරුප්පුව අසල ඇති වාහල්කඩින් ඇතුළු වී වමට හැරී පඩිපෙළ නැග ගියවිට කුඩා ආරක්කුවක් හමුවේ එහි පඩිපෙළ නැග ගියවිට මඟුල් මඩුව හමුවෙයි.

ජෝන් ඬේවී සඳහන් කර ඇත්තේ එම පඩිපෙළ හා ආරුක්කුව විය හැකි බවය.

වර්ෂ 1815 මාර්තු මස 2 වැනි දින උඩරට ගිිවිසුම අත්සන් කරන ලද්දේ ද මෙම ගොඩනැගිල්ලේ දීය. එම අවස්ථාව සියැසින් දුටු කපිතාන් ඇල් ද  බූෂ් ගේ දින පොතට අනුව මෙසේ සඳහන් වේ.

එදින පස්වරු 4.00ට පමණ ආවතේවකරුවන් විශාල පිරිසක්ද සමගින් ඇහැලේපොල පළමු වැනි අධිකාරම් දෙවැනි අධිකාරම්වරු ඇතුලූ සියළු දිසාපතිවරුන් සමග මඟුල් මඩුවට පැමිණියහ.

මෙහිදී පැවති දීර්ඝ සාකච්ඡාවකින් පසු ගිවිසුම තීන්දුකොට සියලූ පාර්ශවයන් විසින් ගිවිසුම් පති‍්‍රකාව අත්සන් කරන ලදී.

මේ අවස්ථාවේ දී මහමළුව ඉදිරිපිට පෙළ ගස්වා තිබූ කාලතුවක්කු වලින් රාජකීය ආචාර වෙඩිමුර පවත්වන්නට යෙදුණි.

එහෙත් එදා විරාජමානව උඩරට ගිවිසුම අත්සන් කිරීමට මඟුල් මඩුවට පැමිණි මොණරවිල කැප්පෙටිපොළ හා මඩුගල්ලේ නිලමේ 1818 උඩරට කැරැුල්ලේ ප‍්‍රධාන චූදිතයන් වී ඔවුන් ඇතුළු උඩරට නායකයන්ට මරණ දඬුවම නියම කරන ලද්දේ ද, මෙම ගොඩනැගිල්ලේ දීය. උඩරට ගිවිසුම අමු අමුවේ උල්ලංඝනය කරමින් ඊට විරුද්ධවන උඩරට ප‍්‍රභූවරුන් ඝාතනය කරමින් එම ගිවිසුමේ ඇති ප‍්‍රධාන කොන්දේසියක් වූ බෞද්ධාගම ආරක්‍ෂා කරන බවට වූ කොන්දේසිය ද කඩ කරමින් ඉංගී‍්‍රසින් නොමිනිසුන් ලෙස හැසිරෙමින් ඓතිහාසික මඟුල් මණ්ඩපයේ කතෝලික පල්ලියක්ද ඉදි කළේය.

මෙමගින් උඩරට ජනතාව ඉංගී‍්‍රසීන් කෙරෙහි දැඩි කෝපයටත් කලකිරීමටත් පත්වූවත් ඉංගී‍්‍රසීන්ගෙන් ලාභ ප‍්‍රයෝජන ලැබූ එක්තරා ප‍්‍රභූ පැලැන්ති කිහිපයක් පමණක් ඉන් ප‍්‍රතිලාභ ලැබීය.

ඉංගී‍්‍රසීන්ට එරෙහිව නිදහස් සටන දියත් කිරීමේ දී සාංග‍්‍රාමික වශයෙන් උඩරට ප‍්‍රභූ පවුල් කිහිපයක් එකතු වුවද මෙහිදී විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුත්තේ සබරගමුව ඌව හා මාතලේ ජනතාවයි. ඔවුන් බහුතරය ඉංගී‍්‍රසීන්ගේ නොමනා කි‍්‍රයා කලාපයට එරෙහිව සටන් වැදුණි.

කෙසේ නමුත් ඉංග‍්‍රීසීන් මෙම ගොඩනැගිල්ලේ ඔවුන්ගේ දේව මෙහෙයන් පැවැත්වීම සඳහා යොදාගෙන තිබී ඇත්තේ උඩරට රජවරුන් තානාපතිවරුන් හා වෙනත් විශේෂ අමුත්තන් හමුවීම සඳහා යොදා ගත් කොටසේයි.

මෙම කි‍්‍රයාවට උඩරැටියන්ගේ දැඩි විරෝධය එල්ලවීම නිසා ඉංගී‍්‍රසීන් දළදා මාළිගාවට මදක් ඈතින් පල්ලියක් ඉදිකිරීමට පියවර ගත්තේය. අද සාන්ත පාවුලූ දේවස්ථානය නමින් පත්තිනි දේවාලයත් නාථ දේවාලයත් අතර බිම් කඩක ඇති දේවස්ථානය එයයි.

අනතුරුව මඟුල් මඩුව නැවතත් අධිකරණ ශාලාවක් විය.

ගොඩනැගිල්ලේ දකුණු කෙළවරේ තරමක් උස් බිම් කඩක කොටුවක් ඇති ස්ථානයක් දැකිය හැකිය. එම ස්ථානය රජතුමාගේ සිංහාසනය තිබූ ස්ථානය වශයෙන් හැඳින්වෙන අතර, එහි සිට උඩරට රජවරුන් අධිකරණ කටයුතු රාජසභා පැවැත්වීම් ඇතුළු රටේ පරිපාලන කටයුතු කරගෙන ගොස් ඇත.

එදා අපගේ රජවරුන් පසුකලෙක ඉංගි‍්‍රසි පාලකයන් ශ්‍රී ලාංකික විනිසුරුවරුන් මුලූ මහත් දේශයටම වැදගත් වූ තීන්දු තීරණ ගත් මඟුල් මඩුව ඒ සියලූ මතකයන් විඳ දරාගෙන අදටත් පුරාවිද්‍යා ස්මාරකයක් ලෙස විරාජමානව නැගී සිටී.

 

 

 

 

විල්පත්තුවේ කුවේණි මාලිගය

විල්පත්තුවේ කුවේණි මාලිගය

source:

ඉතිහාස පොතේ කුවේණිය අපට මවාගත නොහැකි සිතුවමකි. නැතහොත් චිත‍්‍රපටකරුවකුගේ හෝ නවකතාකරුවකුගේ චිත්තරූපයකට වහල් වූ සේයාවක් පමණි.

තඹවැල්ල අදත් දිළිසෙමින් පවතී. විල නිසලය. තම්බපන්නිය සතුරන්ගෙන් මුදාගෙන ඇත. එදා මාතොට හා මග්ගන වරාය වෙනුවට වන ලැහැබින් සැරසුණු මෝදර ගං ආරු වෙරළ තීරයට ඔබ්බෙන් මහවන මැද කපු කිණිස්ස ගස් කාටදෝ අතවනනු සේ දිස්වේ. කපු නූලෙන් රෙදි වියන රාජිණිය එහි නැත. එහෙත් ක‍්‍රිස්තු පූර්ව පස්වැනි සියවසේ සිට ඇගේ නමින් නැගී සිටින ගල්කණු පෙළ පණිවුඩයක් ගෙන දේ. ඒ ගරාවැටුණු කුවේණි-විජය පේ‍්‍රම මාලිගයේ ශෝකාන්තයදෝ හැගේ.

අක්කර තුන් ලක්‍ෂ පනස් දහසක් පමණ වන විල්පත්තු වනෝද්‍යානයේ ඇති ස්මාරක අතර මේ එක පුවතක් පමණි. විල්පත්තුව යනුවෙන් අප සිතා සිටින දර්ශනයේ සිටිනුයේ වල් අලින්, මුව රංචු, විල් හා වියලි කලාපීය වෘක්‍ෂලතා පමණි. මෙතෙක් කල් අප මනසට දමා තිබූ ඒ සිතුවිලි බැම්ම කඩා අලූතින් දොරටු විවෘත කරන්නට වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුව සැරසේ. ඒ අතර භෞතික වශයෙන් නොච්චියාගම දෙසින් ඇති ප‍්‍රදේශ දොරටුවට අමතරව තත්තිරිමලෙන්, විලච්චිය මන්නාරම් හන්දියෙන්, එළුවන්කුලමින් හා මන්නාරම -මොල්ලිකුලමින් පිවිසෙන දොරටු තැනීමට දෙපාර්තමේන්තුව වැඩ අරඹා ඇත. මනසට දොර ඇරියේ ඉකුත් සතියේ පුරාවිද්‍යා චක‍්‍රවර්තී එල්ලාවල මේධානන් ද නාහිමියන් විසිනි.

”විල්පත්තුව යනු සත්ව විවිධත්වය හා ජෛව විවිධත්වය විතරක් පිරුණු තැනක් නොවේ. විල්පත්තුව පුරා තිබෙන්නේ බෞද්ධ ස්මාරක”යැයි කියමින් නාහිමියෝ ඊට ප‍්‍රවේශ වූහ. මීට වසර 40 කට පෙර ශිෂ්‍ය භික්‍ෂුවක් ලෙස කාල පර්යේෂණ හා පුරාවිද්‍යා වාර්තා සමග වැඩම කර සිටින නාහිමියන්ට ගල්තලා ගල් ලෙන් හා ගොඩනැගිලි පාදම් හා ගැටීම එතරම් අසීරු නොවීය.

ඔච්චප්පු කල්ලූ ප‍්‍රදේශය තනිකරම පුරාවිද්‍යා නටබුන් බිමකි.    ”ඔච්චප්පු කල්ලූ” යන්නෙහි අරුත එසවූ ගල් බව මේධානනන්ද නාහිමියෝ කීහ. එය එසේම දක්නා ලැබේ. ඒ අවට ඇති ගල්ලෙන් රැසක්ම පිහිටි ගල් ලෙන්වලට වඩා ඔසවා අඩ තබා වහලයක් බවට පත්කර තැනූ ලෙන්ය.

ඇතැම් තැනක ”චතුදිග අගස…” ආදී වශයෙන් බ‍්‍රාහ්මණ අක්ෂරයෙන් ගල්ලෙන් කටාරම් අසල ශිලා ලේඛන මූර්තිමත්ය. ඉන් කියැවෙන්නේ සතර දිගින් වඩින භික්‍ෂූන් උදෙසා ඒවා පූජා කර ඇති අයුරුය. ඔච්චප්පු කල්ලූවේ ගල්ලෙන් මෙන්ම අගනා ස්තූප දෙකක නටබුන් ද හමුවෙයි. එවාහි ඝර්භය දිගින් දිගටම නිධන් හොරුන්ගෙන් විනාශව පවතී. ඒ දිගුකල් පැවැති යුද්ධයෙන් අතුරු ඵලයන්ය.

පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් මීට වසර හතළිහකට පමණ පෙර සංරක්‍ෂණය කළ වැලිවෙහෙර නටබුන් සංකීර්ණය ද නැවත නැවතත් හාරා විනාශ කර තිබේ. එය පිහිටා ඇත්තේ වනාන්තරයේ දකුණු දෙස පුත්තලම පැත්තට වන්නටය. වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුව උත්සාහ දරන්නේ නිධන් හොරුන්ගේ ග‍්‍රහණයෙන් මේවා බේරා ගන්නටත් ඉතිහාසයෙ සැබෑ මුහුණුවර කියන්නටත් ඇති හොඳම මග ලෙස දෙස් විදෙස් සංචාරකයන්ට මේවා නැරඹීමට සැලැස්මවීමටය.

”මෙම ස්මාරක, පොකුණු ආදිය ඉතා ආකර්ශනීය පෙනුමකින් සංරක්‍ෂණය කිරීම අපේ අරමුණ. ඒ සඳහා රජයෙන් අවශ්‍ය තරම් මුදල් ප‍්‍රතිපාදන ද ලැබිලා තිබෙන්නේ. ”දැයට කිරුළ” වැඩසටහනට සමගාමීව එම ස්ථාන සකස් කර එම ප‍්‍රදර්ශනය නැරඹීමට එන ලක්‍ෂ සංඛ්‍යාත ජනයාට විල්පත්තුව හඳුන්වා දීමත් අපි බලාපොරොත්තුයි.” යනුවෙන් ගොවිජන සේවා හා වනජීවී කටයුතු අමාත්‍ය එස්.එම්. චන්ද්‍රසේන මහතා ප‍්‍රකාශ කළේය.

වයඹ කලාපය භාර වනජීවී සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ ඩබ්ලිව්.එච්. වේරගම මහතා පවසන්නේ දැනට භාවිතයට ගැනෙන විල්පත්තුවේ අක්කර 150,000 ට අමතරව තවත් ලක්‍ෂයක්වත් සංචාරකයින් වෙනුවෙන් සකස් කරදීම තවත් අපේක්‍ෂාවක් බවයි. මනවිල, පනික්කවිල, තලවිල හා කොක්මොටේ ප‍්‍රදේශවල සංචාරක බංගලා හතරක් ඉදිකර තිබේ.  ඊට අමතරව තවත් බංගලා 5ක් ගොඩනගා සංචාරකයන් ඇද ගැනීමට බලාපොරොත්තුවන බව වේරගම මහතා පවසයි.

ඔහුගේ අනෙකුත් සැලසුම් අතර වනයේ ඇති වැව් ප‍්‍රතිසංස්කරණය, ආහාර වනවගා සුපෝෂණය, දියවළවල් ඉදිකිරීම් හා විදුලි වැට ඉදිකර අලි මිනිස් ගැටුම වළක්වාලීම ද වේ.

මේ සියලූ සැලසුම් අවසානයේ වන සතුන් හා වන ගොමු නරඹන අයට මෙන්ම ඉතිහාසයට ඇළුම් කරන්නන්ට පුරාවිද්‍යා ස්ථාන සියයක් පමණ හඳුන්වාදිය හැකි බව පුරා විද්‍යාඥයෝ මෙන්ම වන නිලධරයෝ ද කියති. ශිලාවතුර, පොම්පරිප්පු, මෝදරගංආරු හා ඒ ආශ‍්‍රිතව අතීත ශ්‍රී ලංකාවේ සශ්‍රීකම නගරයක් වූ උරුවේල නගරය ඉතිහාස නටබුන් මතින් දැකීමට මෙයින් මග සැලසෙන බව මේධානන්ද නාහිමියෝ කියති.

නාහිමියන්ගේ සිහිනය මල්ඵල දරන්නට තව ඊට එක්විය යුතු ”අඩුමකුඩුම” බොහෝය. විවිධ දෙපාර්තමේන්තුවල සහයෝගය, නීතිමය, ආරක්‍ෂකමය හා ප‍්‍රදේශමය සහයෝගය අනෙකුත් කරුණුය.

එමෙන්ම ඉතිහාසය හා පුරාවිද්‍යාව ගැන ලැබී ඇති සාධක ඔස්සේ ගැඹුරින් පුරාවිද්‍යා පර්යේෂණ සිදුවිය යුතුව තිබේ. තවද ගමන ඉදිරියට යාමට සංචාරක ව්‍යාපාරයද කළමනාකරණය කර ගත යුතුව පවතී. එවිට ක‍්‍රිස්තු පූර්ව තුන්වැනි සියවසේ 9 වැනි සියවස පමණ දක්වා ඇති විවිධ පුරා විද්‍යා සාධකවලින් මතුවූ දැවැන්ත ස්මාරක සමූහයක් ලොවට දායාද වනු ඇත.

කෝට්ටේ යුගයේ ලියැවුණු කෝකිළ සංදේශයේ කවියා සිය ඳුතයාට,

”තම්මැන්නා අඩවිය දැකයන් නොසිට…” වශයෙන්  අමතයි.

කෝකිලයා එවිටත් කම්මැන්නාවේ සුන්දරත්වය දැකීමට තරම් මනරම් වූ තම්මැන්නා අඩවිය සැබැවින්ම මතු පරපුරට අලංකාරයෙන් දැකගත යුතුව ඇත්තේ නොවේද?

 

පුරාණයේ මග්ගන වරාය ලෙස හැඳින් වූ මෝදර ගං ආරු ප‍්‍රදේශයේ දී

ඔච්චප්පු කල්ලූ හි ලෙන් පරීක්‍ෂාව

බ‍්‍රාහ්මී අක්‍ෂර කියවන මේධානන්ද නාහිමි

අලංකාර පර්වත මුදුනක්

ජාතික උරුමයන් මෙහෙමද සුරකින්නේ

ජාතික උරුමයන් මෙහෙමද සුරකින්නේ
source:
පුලතිසි බිමේ දෑ උරුමය වැනසීම යනු අමිහිරි ආරංචි නමුදු එය කිසිසේත්ම අරුම නොවෙත්. හෝරා කිහිපයකට මත්තෙන් සිදුකළ ආසන්නතම විනාශය මහා පැරකුම්බාවන්ගේ වසන්ත මාලිගය ලෙසින් සැළකෙන සීත මාලිගය ගිනි ලෑමය.

පොලොන්නරුවේ රජකම් කළ ශ්‍රේෂ්ඨ නරපතියෙකු වූ මහා පරාක්‍රම බාහු රජතුමාගේ අලංකෘත රාජ මාලිගයන් අතුරින් මෙම සීත මාලිගයටද හිමිවන්නේ අද්විතීය ස්‌ථානයෙකි.

වත්මනෙහි අගනා පුරාවිද්‍යා ස්‌මාරකයක්‌ මත එය පිහිටා තිබෙන්නේ පොලොන්නරුවේ පුරාවිද්‍යා කාර්යාලය අබිමුවෙහිය.

පරාක්‍රම සමුද්‍රයේ මධ්‍යයෙහි දූපතක තැනූ රාජ මාලිගයෙහි අවශේෂයන් සහිත පරිසරයට ගිනිලා තිබෙන්නේ මහ දවල්ය. දෙනෝදාහක්‌ ජනී ජනයාගේ ඇස ගැටෙන මායිමේ පිහිටි උත්තුංග පුරාවිදු ස්‌මාරක, ප්‍රෙෘඪ ඉතිහාසයෙක ජීවමාන සාක්‍ෂි, සාධක මෙසේ නරුම ලෙසින් වැනසෙන්නේ ජාතියේ අවාසනාවකටය.

පොලොන්නරු රාජධානියේ රජකම් කළ මහා නර විරුවන් විසින් කැරවූ ඉපැරණි දාගැබ්, වෙහෙර විහාර, පිළිම ගෙවල්, මලසුන් වැනසූ නරුමයින් ලෙස ඉතිහාසයෙහි සඳහන් වනුයේ කාලිංග, මාඝ ආදීහුය. ඉන් පසුව බටහිර ජාතීන්ය. දැනුදු උන්ගේ පරපුරේ වැනියවුන් මෙහි රජකම් කරති. කිසිදු හිරිකිතයක්‌, බයක්‌ සැකක්‌ නැතිව බෞද්ධ උරුමයන් මෙන්ම පුරා විදු උරුමයන්ද තරගයට වනසති. රටේ අන් පෙදෙස්‌ හා සසඳන කල්හී පොලොන්නරුව ඉදිරියෙනි.

ලක්‌දිව දීර්ඝ රාජාවලියේ ශ්‍රේෂ්ඨතම රජු වශයෙන් සැළකෙනුයේ මහා පරාක්‍රමබාහු රජතුමන්ය. එම මහා නරපතියා විසින් මෙරටෙහි ආගමික, සමාජයීය, ආර්ථික දියුණුව උදෙසා ඉටුකළ උදාර සේවාව අන් කිසිදු රජ කෙනෙකුට දෙවෙනි නොවේ. ශ්‍රී සම්බුද්ධ ශාසනයෙහි අභිවෘද්ධිය මෙන්ම රටේ ආර්ථික දියුණුවද මහත් ඉහළින්ම පැවැති බවට ජීවමාන බඳුවූ සාක්‍ෂි අදටද අපමණය. එවන් ශ්‍රේෂ්ඨ පාලකයෙකු දිනූ බිමෙහි අපද ජනිතවීම අපට සෑම අතින්ම අභිමානයක්‌ යෑයි සලකන්නට පුරුදු නොවීම අවාසනාවෙකි. ප්‍රෙෘඪ ඉතිහාසයෙකට අපට උරුමකම් කියන්නට මං පෙත් තැනූ මහා නර විරුවන්ගේ විස්‌මිත නිමැවුම්හි අවසෙස්‌ මෙලෙස නූතන පරපුරේ උන්ගේ දැතින් නරුම ලෙස වැනසෙන්නේ එම අවාසනාවේ ප්‍රතිඵලයක්‌ ලෙසින් මිස අන් කරුණක්‌ නිසා නොවේ.

පොලොන්නරු රාජධානියේ ප්‍රෙෘඪත්වය, අලංකාරය, අභිවෘද්ධිය මේ ආදී සියල්ලට මුල් වූයේ මහා විජයබා, පැරකුම්බා, නිශ්ශංක මල්ල වැනි රජ දරුවන් ඒ වෙනුවෙන් දක්‌වන ලද මාහැඟි උනන්දුව, රාජ අනුග්‍රහය නිසාම රහසක්‌ නොවේ.

බෞද්ධ ආගමික ගොඩනැඟිලි මෙන්ම රජුගේ රාජ මාලිගා ඇතුළු ලෞකික ගොඩනැඟිලි, උයන්වතු ආදියද මනපිනවන අලංකෘත අයුරින් නිර්මාණය කෙරුණේ එහෙයිනි. මහා පැරකුම්බාවන්ගේ රාජ්‍ය පාලන යුගය පිළිබඳව හැදැරීමේදී මතුයෙහි සඳහන් විෂයෙහිද එතුමන් අංක එකේ ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට පත්වූ බව සැබෑවකි. ඉතිහාසය දෙස එබී බලන්නෙකුට ඉමහත් ආඩම්බරයක්‌, අභිමානයක්‌ නිතැතින්ම සිතට නැගෙනුයේ එහෙයිනි.

එහෙත් පුලතිසි බිමේ අද වනවිට මේ ප්‍රෙෘඪත්වයේ ජීවමාන සාක්‌කිකරුවන් ළතෝනි දෙමින් හිඳිනුයේ අප්‍රමාණ විනාශයන් හමුවේය. අප ඉහතින්ද සඳහන් කළ ලෙසින් මහා පරාක්‍රමබාහු මහ රජතුමන්ගේ වසන්ත මාලිගය ලෙසින් හඳුන්වන සීත මාලිගයට ගිනිලෑම ආසන්නයේම සිදු කෙරුණු විනාශයයි. පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ පොලොන්නරුව දිස්‌ත්‍රික්‌කයේ කෙරුමන් උදේ හවා ගැවසෙන එහි තිබෙන ප්‍රධානතම කාර්යාලයට නුදුරේ මෙම උරුම විනාශය සිදුව තිබේ. එහෙත් එය එතරම් මනස්‌තාපයට හේතුනොවන්නේ මීට පෙර බොහෝ අවස්‌ථාවල මෙම පුරාවිදු කන්තෝරුව ඉදිරිපිට පුරා වස්‌තු ස්‌මාරක විනාශයන් සිදුවීමයි.

එහෙත් විමතියට කාරණය වනුයේ එකී කිසිදු සාපරාධී ක්‍රියාවෙක වග උත්තරකරුවකු මේ වනතෙක්‌ නීතිය හමුවට නොපැමිණවීමය.

පොලොන්නරුවේ බෞද්ධ ස්‌මාරක, පුරා විදු උරුමයන් නරුම ලෙසින් වනසනුයේ වාර්තාගත ලෙසින් බැව් අප බොහෝ අවස්‌ථාවන්හිදී සඳහන් කොට ඇත්තෙමු.

පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ හෝ වෙනත් කිසිදු බලධරයකු මේ විනාශයන් පිළිබඳ සැබෑ අවධානයක්‌ යොමුකළ බවක්‌ මෙතෙක්‌ පෙනෙන්නට නැති බව මෙහිදී කණගාටුවෙන් වුවද කිව යුතුය.

පසුගිය දිනෙක ගිනි තබා වැනසූ මහා පැරකුම්බාවන්ගේ සීත මාලිගය තරමටම අපට උරුම පුරා වස්‌තුවෙකි මහා පැරකුම් රජ දවස කැරවූ ඉපැරණි නගර බැම්ම හෙවත් නගර ප්‍රාකාරය. එය හිත් පිත් නැති නරුමයින් පිරිසක්‌ මහ දවල් බැකෝ යන්ත්‍ර දමා සුණු විසුණු කර දැමුණේ මීට දෙවසරකට පමණ පෙරය. අප පිටුපුරා ලිපිද, කතුවැකිද වරින් වර ලියා ඇත්තෙමු. විනාශයේ තරම මෙන්ම උරුමයේ අගයද කෙතෙකුත් පෙන්වා දුන්නද එම හානිය ඉදිරියේ පුරාවිදු අණපනත් නීති රීති ක්‍රියාත්මක වූයේ නැත. අඩුම තරමින් බැකෝ යන්ත්‍රයෙන් කැට කැබිලිතිවී ගිය මහ පැරකුම්බාවන්ගේ නගර ප්‍රාකාරයේ සංරක්‍ෂණ කටයුත්තක්‌ සඳහාවත් පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අවධානයක්‌ මෙතෙක්‌ යොමුවී නැත. පොලොන්නරුවේ පුරාවිද්‍යා උරුමයන් හිත් පිත් නැති ලෙසින් වනසනු ලබන්නේ පාතාලයින්, බේබද්දන්, සල්ලාලයින් පමණක්‌ නොවේ. රාජ්‍ය අනුග්‍රහය සමඟින්ද එය සිදුවන බව මෙහිදී පෙන්වාදිය යුතුය. පොලොන්නරු පුදබිමේ මේ වනවිට සංරක්‍ෂණය මුවාවෙන් සිදු කෙරෙන නවීකරණ කටයුතුද එක්‌තරා අන්දමක පුරාවස්‌තු විනාශයකි. ඓතිහාසික කිරි වෙහෙරේ සංරක්‍ෂණ කටයුතු පුරාවිදු නියමයන් අනුව කළයුතු බව අප නොයෙක්‌ විට පෙන්වාදී ඇත්තෙමු. එහෙත් දැන් එහි සිදු කෙරෙනුයේ නවීකරණයෙකි. නුදුරු අනාගතයේදී අපට ඉපැරණි කිරි වෙහෙරක්‌ තබා එහි බදාම පතුරක්‌ වත් දකින්නට නොලැබෙනු ඇත. සංස්‌කෘතික ත්‍රිකෝණ බලධරයින්ගේ මග පෙන්වීම්, උපදෙස්‌ මත පමණක්‌ කිරි වෙහෙරේ නවීකරණ කටයුතු සිදුවෙද්දී පුරාවිද්‍යා බළධරයින් නිකං බලා සිටින බව කණගාටුවෙන් වුවද කිව යුතුය. පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සිය වගකීමෙන් කරඇර අයාලේ යන්නට ඉඩ හැර තිබෙන පුරාවිද්‍යා ස්‌මාරක, මෙන්ම පුරාවිද්‍යාත්මක වටිනාකමින් යුත් තැන්ද පොලොන්නරුවේ එමට තිබේ.

කඳුරුවෙල, මානික්‌කම්පට්‌ටයේ තිබෙන මැණික්‌ වෙහෙර ඉන් එකකි. එම ඉපැරණි දාගැබ කඩා විනාශ කරමින් එහි අවට පදිංචිකරුවෝ තරගයට එහි නිවාස තනන බව නොරහසකි. පොලොන්නරුවේ 28 කණුවේ පොදු සුසාන භූමිය ඉදිරිපිට සහ ඒ අවට පුරාවස්‌තු වලටද සිදුවන්නේ එම සන්තෑසියම බව අප කොතෙකුත් පෙන්වාදී ඇත්තෙමු. මහා පරාක්‍රමබාහු රජතුමන්ගේ රාජධානියෙහි විශිෂ්ට නිර්මාණයක්‌වූ පොකුණු සහ උයන් අතුරින් ඉහළින් ලා ගැණෙන දීප උයනටද අද අත්ව ඇත්තේ හෙනහුරු දසාවකි. ඊනියා සංවර්ධනයේ “කොන්තරාත්” නිම්වළලු පුළුල්වී විශිෂ්ට පුරා විදු ස්‌මාරක මත සුද්දන්ට වැසිකිලි පද්ධති තනන තැනට අපේ උරුමය පාගා දමා තිබේ. මෙම සියලු දුක්‌මුසු තත්ත්වයන්ට මුල මෙරට කීර්තිමත් ඉතිහාසයක්‌ තිබෙන ඉතා බලසම්පන්න රාජ්‍ය ආයතනයක්‌වූ පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නූතනයේ නීති – රීති – අණ පනත් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී දක්‌වන උදාසීනත්වය බව පැහැදිළිය. පොලොන්නරුවේ තිබෙන අමිල පුරාවිදු ස්‌මාරක, ඓතිහාසික උරුමයන් මහ දවල් වනසන්නට බොහෝ විනාශකාරී අමනයින්ට යටිතල පහසුකම් සැලසී තිබෙනුයේ මේ නිසාමය.

කරුණාරත්න ගමගේ

Categories

Different countries have visited this site

Free counters!